เอกสารประกอบการศึกษา

ที่ วิชา ผู้สอน Download
262 (ยศ.1101) หลักพื้นฐานยุทธศาสตร์ พล.อ.ดร. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ download
263 (ยศ.1102) ความมั่นคงแห่งชาติและกำลังอำนาจแห่งชาติ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ download
264 (ยศ.1202) การกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ download
279 (ยศ.1202) การกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) พล.อ. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ download
280 (ยศ.1202) การกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ download
265 (ยศ.1201) โครงสร้างและกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ พล.อ.ท. ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
266 (ยศ.1203) การพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.อ.ท. ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
267 (ยศ.1204) การจัดสรรทรัพยากรและเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ พล.อ. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ download
268 (ยศ.1103) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ download
269 (ยศ.1104) ผลประโยชน์แห่งชาติและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ คุณรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ download
270 (ยศ.1301/1) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ในประเทศ) รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร download
271 (ยศ.1301/2) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ระหว่างประเทศ) ศ.ดร. สุรชัย ศิริไกร download
272 (ยศ.1302) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหารและป้องกันประเทศ พล.ท. นพดล มังคละทน download
273 (ยศ.1303) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม download
283 (ยศ.1501) หลักการและกระบวนการประเมินทางยุทธศาสตร์ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ download
275 (ยศ.1305) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ download
285 (ยศ.1306) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คุณฉฏาธร สาอุดม download
286 (ยศ.3001) ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ download
287 (ยศ.1401) การแปรแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ download
288 (ยศ.1402) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) - download
289 (ยศ.1403) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ download
290 (ยศ.1304) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านสังคมจิตวิทยา ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ download
291 (ยศ.1402) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คุณวิริยา เนตรน้อย download
292 (ยศ.1601) อนาคตศึกษา ผศ. ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ download
293 (ยศ.1602) กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) พล.ท ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
294 (ยศ.1603) กระบวนวิธีในการ ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ download
295 (ยศ.2101) ภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ download
305 บรรยายพิเศษ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี download
296 (ยศ.2102) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ download
297 (ยศ.2103) สันติวิธีและการบริหารจัดการความขัดแย้ง ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม download
298 (ยศ.2104) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร download
306 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี กับความมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ.2570” เครือข่ายหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ download
299 (ยศ.2105) ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ download
300 (ยศ.2201) แนวคิดในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติยุคใหม่ พล.อ. เจิดวุธ คราประยูร download
301 (ยศ.2202) สิทธิมนุษยชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับความมั่นคงแห่งชาติ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ download
302 (ยศ.2203) การสื่อสารยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการสารสนเทศ พล.อ. วิชัย ชูเชิด download
303 (ยศ.2204) การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง (Security Sector Reform : SSR) พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง download
304 (ยศ.2205) การปฏิวัติกิจการทหารและแนวโน้มการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย พล.อ. วิชัย ชูเชิด download
313 (ยศ.1502) การกำหนดดัชนีชี้วัดทางยุทธศาสตร์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ download
322 (ยศ.4001) จิตอาสา พ.อ.ชิตพล กลิ่นศรีสุข download
324 บรรยายพิเศษ การจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน (Sustainable) สำหรับประเทศไทย และต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา ดร.พยุงศักดิ์ กิตติกุล download
260 คู่มือ นักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ คู่มือ นักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ download
259 ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตด้านความมั่นคง : เสถียรภาพทางการเมืองและธรรมาภิบาล พ.ศ.2565-2580 ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตด้านความมั่นคง : เสถียรภาพทางการเ download
261 คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ download
276 ประวัติอาจารย์ พล.อ.ดร. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ พล.อ.ดร. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ download
277 ประวัติอาจารย์ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ download
278 ประวัติ คุณรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ คุณรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ download
282 ประวัติอาจารย์ พล.ท. นพดล มังคละทน พล.ท. นพดล มังคละทน download
284 ประวัติอาจารย์ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ download
307 ประวัติอาจารย์ พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ download
308 ประวัติอาจารย์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ download
309 ประวัติอาจารย์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ download
310 ประวัติอาจารย์ คุณฉฏาธร สาอุดม ประวัติอาจารย์ คุณฉฏาธร สาอุดม download
311 ประวัติอาจารย์ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ download
312 ประวัติอาจารย์ ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ download
314 ประวัติอาจารย์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ download
315 ประวัติอาจารย์ พล.อ.ท.ภูมิใจ เลขสุทรากร พล.อ.ท.ภูมิใจ เลขสุทรากร download
316 ประวัติอาจารย์ ผศ. ดร.รักพงศ์ วงศาโรจน์ ผศ. ดร.รักพงศ์ วงศาโรจน์ download
317 ประวัติอาจารย์ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม download
318 ประวัติอาจารย์ พล.อ. เจิดวุธ คราประยูร พล.อ. เจิดวุธ คราประยูร download
319 ประวัติอาจารย์ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ download
320 ประวัติอาจารย์ พล.อ. วิชัย ชูเชิด พล.อ. วิชัย ชูเชิด download
321 ประวัติอาจารย์ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร download
323 ประวัติอาจารย์ พ.อ.ชิตพล กลิ่นศรีสุข พ.อ.ชิตพล กลิ่นศรีสุข download
325 รายงานการศึกษาดูงานภาคตะวันออก - download