เอกสารประกอบการศึกษา

ที่ วิชา ผู้สอน Download
1 [ยศ 1105] อนาคตศึกษา ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ download
2 [ยศ 1102] ความมั่นคงแห่งชาติและกำลังอำนาจแห่งชาติ (เอกสารที่ 1) พล.ท.วิชัย ชูเชิด download
3 [ยศ 1102] ความมั่นคงแห่งชาติและกำลังอำนาจแห่งชาติ (เอกสารที่ 2) พล.ท.วิชัย ชูเชิด download
4 [ยศ 2304] ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21(เอกสารที่ 1) พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร download
5 [ยศ 2304] ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 (เอกสารที่ 2) พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร download
6 [ยศ 2304] ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 (เอกสารที่ 3) พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร download
7 [ยศ 1001] หลักพื้นฐานทางยุทธศาสตร์และกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
8 [ยศ 2103] กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
9 [ยศ 2103] กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) (เอกสารที่ 2) พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
10 [ยศ 1302] กระบวนการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
11 [ยศ 1303] ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ยศ 1303) พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
12 [ยศ 3001] ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ download
13 [ยศ 1103] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล download
14 [ยศ 1301] โครงสร้างและการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง download
15 [ยศ 1501] การจัดการทรัพยากรทางยุทธศาสตร์กับความมั่นคงของชาติ พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ download
16 [ยศ 1401] การพัฒนาแนวทางไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ พล.ท.นพดล มังคละทน download
17 [ยศ 1401] การพัฒนาแนวทางไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ พล.ท.นพดล มังคละทน download
18 [ยศ 1403] เครื่องมือในการพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ อ.ดร.ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี download
20 [ยศ 1104] ผลประโยชน์แห่งชาติและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ น.ส.ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ download
22 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ download
23 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ download
24 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ download
25 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ download
26 [ยศ 1503] เครื่องมือและการใช้เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ download
27 [Workshop] สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ดร. สันติ กนกธนาพร download
28 [Workshop] สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ดร. สันติ กนกธนาพร download
29 [Workshop] สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ดร. สันติ กนกธนาพร download
30 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
31 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
32 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
33 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
34 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
35 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
36 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
37 [ยศ 1201] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ภายในประเทศ) -ไม่มีเอกสารประกอบ- รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร download
38 [บรรยายพิเศษ] มิติการเมืองระหว่างประเทศ : กระทรวงการต่างประเทศ -ไม่มีเอกสารประกอบ- เอกอัครราชทูตอนุสนธ์ ชินวรรโณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโร download
39 [ยศ 1201] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ระหว่างประเทศ) ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี download
40 [ยศ 1402] กระบวนการการพัฒนาแนวทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ download
41 [ยศ 1206] การตรวจสภาวะแวดล้อมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางฉฏาธร สาอุดม download
42 [ยศ 1206] การตรวจสภาวะแวดล้อมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางฉฏาธร สาอุดม download
43 [บรรยายพิเศษ] มิติเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย download
44 [ยศ 1205] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ download
45 [ยศ 1204] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านสังคมจิตวิทยา ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ download
46 [ยศ 1203] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย download
47 [ยศ 1202] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร และการป้องกันประเทศ พล.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ download
48 [ยศ 2303] การศึกษาเฉพาะกรณี : ความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข download
49 [16 มี.ค.64 เช้า] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Foresight คณะอาจารย์ ศศย.สปท. download
50 [16 มี.ค.64 บ่าย] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Foresight คณะอาจารย์ ศศย.สปท. download
51 [บรรยายพิเศษ] ทางรอดของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 คุณกานต์ ตระกูลฮุน download
52 [17 มี.ค.64 บ่าย] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Foresight คณะอาจารย์ ศศย.สปท. download
53 [18 มี.ค.64 เช้า] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Outlook คณะอาจารย์ ศศย.สปท. download
54 [บรรยายพิเศษ] สภาวะเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในมุนมองของนักบริหาร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล download
55 [ศึกษาดูงาน] การศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศพื้นที่ภาคเหนือ ศศย.สปท. download
56 [ยศ 3002] การกำหนดปัญหาในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ download
57 [ยศ 2302] การศึกษาเฉพาะกรณี : ความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑ พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ download
58 [ยศ 2106] ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
59 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 1 Good Governance พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
60 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 2 ชมรมซื่อตรง พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
61 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 3 ซื่อตรงต่อหน้าที่ราชการ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
62 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 4 บทเรียนจากคนสิ้นชาติ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
63 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 5 ผู้บริหารตามพระราชดำริ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
64 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 6 ยุทธศาสตร์-หลักนิยม พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
65 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 7 สงครามยุคที่ ๔ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
66 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 8 ใจซื่อตรง พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ download
67 [บรรยายพิเศษ] บทบาทของสื่อกับความั่นคงของชาติ คุณกวี จงกิจถาวร download
68 [2101] ภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ download
69 [2203] การสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อย download
70 [2203] แบบฝึกหัด วิชาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อย download
71 [2104] สันติวิธีละการบริหารจัดการความขัดแย้ง ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันท์ download
72 [2105] การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง download
73 [2201] แนวคิดในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติยุคใหม่ : มิติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber Security) อ.ปริญญา หอมเอนก download
74 [บรรยายพิเศษ] จาก APCSS สหรัฐฯ APCSS สหรัฐฯ download
75 [2102] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การบรรลุเป้าหมาย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ download
76 [ยศ 4002] จีนศึกษา: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๔ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงภูมิภาคอาเซียน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต หยาง ชิน download
77 [ยศ 3003] เทคนิคการการนำเสนอแบบมืออาชีพความมั่นคงภูมิภาคอาเซียน คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง download
238 [บรรยายพิเศษ] Developing KPI and Initiatives with Performance Model ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ download
78 [ยศ 2202] สิทธิมนุษยชน และองค์กรพัฒนาเอกชนกับความมั่นคงแห่งชาติ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ download
241 [ยศ 2205] การปฏิวัติกิจการทหารและแนวโน้มการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย น.อ.อังคาร อินทรา download
247 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น download
245 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น download
79 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น download
246 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น download
249 [ยศ 2204] การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส download
250 [ยศ 2204] การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส download
251 [ยศ 2204] การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส download
253 [ยศ 2301] การศึกษาเฉพาะกรณี : ความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ download
255 [ยศ 4003] ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงของชาติ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา download
101 คู่มือนักศึกษาหลักสูตร นักยุทธศาสตร์ เอกสารอื่น ๆ ไม่ต้องประเมินรายวิชา download
102 นำเสนอหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ วันที่ 4 ก.พ.64 เอกสารอื่น ๆ ไม่ต้องประเมินรายวิชา download
103 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ เอกสารอื่น ๆ ไม่ต้องประเมินรายวิชา download
104 [กำหนดการ] กำหนดการการศึกษาดูงานภาคเหนือระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.64 กำหนดดูงานภาคเหนือ download
200 ประวัติ ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ download
201 ประวัติ พล.ท. วิชัย ชูเชิด พล.ท. วิชัย ชูเชิด download
202 ประวัติ พลเอก เจิดวุธ คราประยูร พลเอก เจิดวุธ คราประยูร download
203 ประวัติ พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร download
204 ประวัติ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ download
205 ประวัติ ดร. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ดร. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล download
206 ประวัติย่อ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง download
207 ประวัติย่อ พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ download
208 ประวัติย่อ พล.ท.นพดล มังคละทน พล.ท.นพดล มังคละทน download
209 ประวัติ (สมช) น.ส.ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ น.ส.ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ download
210 ประวัติ ดร. ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี ดร. ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี download
211 ประวัติ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ download
212 ประวัติ ดร. สันติ กนกธนาพร ดร. สันติ กนกธนาพร download
213 ประวัติ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร download
214 ประวัติ รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร download
215 ประวัติ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ download
216 ประวัติ ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี download
217 ประวัติ รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ download
218 ประวัติ นางฉฏาธร สาอุดม นางฉฏาธร สาอุดม download
219 ประวัติ นายจรัญ กล่ำเลิศ นายจรัญ กล่ำเลิศ download
220 ประวัติ ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย download
221 ประวัติ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ download
222 ประวัติ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ download
223 ประวัติ ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย download
224 ประวัติ พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ download
225 ประวัติ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข download
226 ประวัติ คุณกานต์ ตระกูลฮุน คุณกานต์ ตระกูลฮุน download
227 ประวัติ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร download
228 ประวัติ พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ download
229 ประวัติ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ และ อดีตวุฒิสมาชิก download
230 ประวัติ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ download
231 ประวัติ พล.อ. ชุมพล เฉลยถ้อย พล.อ. ชุมพล เฉลยถ้อย download
232 ประวัติ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันท์ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันท์ download
233 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง download
234 อ. ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) อ. ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) download
235 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ download
236 Henry Rector From APCSS Henry Rector From APCSS download
237 ประวัติ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ download
240 ประวัติ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ download
242 ประวัติ น.อ.อังคาร อินทรา น.อ.อังคาร อินทรา download
243 ประวัติ นายมีชัย โอ้น นายมีชัย โอ้น download
248 ประวัติ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส download
252 ประวัติ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ download
254 ประวัติ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา download