นยศ. รุ่นที่ 11
ลำดับที่ 1
...

น.อ.ทรงวุฒิ สุธา

ตำแหน่ง: ฝทน.สสอป.ศอพท.

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 2
...

พ.ท.วิรุจน์ ลีฬหวนิช

ตำแหน่ง: หน.พัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ กพย.สนย.สนผ.กห.

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 3
...

น.ท.อนุรักษ์ มีเพียร

ตำแหน่ง: ประจำ ศอพท.

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 4
...

น.ท.ณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 5
...

พ.ท.ประกิต ศรีหล้า

ตำแหน่ง: หน.รร.ขว.ทบ.

ที่ทำงาน: กองทัพบก (ทบ.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 6
...

น.ท.หญิง ไฉไล อยู่นุช

ตำแหน่ง: ประจำ พอ.

ที่ทำงาน: กองทัพอากาศ (ทอ.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 7
...

น.ท.คณาธิป วงษ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง: นกอ.ศกอ.

ที่ทำงาน: กองทัพอากาศ (ทอ.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 8
...

พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ตำแหน่ง: ผู้กำกับการฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ กองสารนิเทศ

ที่ทำงาน: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 9
...

พ.ต.ท.วิชัย ปรเมษฐเนติกุล

ตำแหน่ง: รองผู้กำกับการ กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

ที่ทำงาน: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 10
...

น.ส.ศรีสุภางค์ แจ้งสว่าง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 11
...

นายศักดิ์ศรี ปัญญาทิพย์

ตำแหน่ง: นักการข่าวชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 12
...

นายสภลท์ บุญเสริมสุข

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

ที่ทำงาน: กรมป่าไม้

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 13
...

นายเสกสรร กวยะปาณิก

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ที่ทำงาน: กรมป่าไม้

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 14
...

นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว

ตำแหน่ง: วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน

ที่ทำงาน: กรมชลประทาน

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 15
...

นายเดชน์ อู่ดี

ตำแหน่ง: นักการข่าวชำนาญการ ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

ที่ทำงาน: กรมการปกครอง

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 16
...

น.ส.ปิลันธนี สุวรรณบุบผา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ทำงาน: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 17
...

นายโสพันธุ์ มณีโชติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑๒ ท่าเรือแหลมฉบัง

ที่ทำงาน: การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 18
...

นายนรินทร มหนาคะ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสารสนเทศงานบุคคล

ที่ทำงาน: การประปานครหลวง

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 19
...

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สปท.)

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 20
...

น.ส.ธิดารัตน์ คำยัง

ตำแหน่ง: รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 21
...

ว่าที่ ร.อ.ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 22
...

นางกรุณา นนทรักส์

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ที่ทำงาน: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

วันเกิด: -

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 23
...

น.ส.รุ่งนรี ปัจฉาภาพ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการและประสาน

ที่ทำงาน: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

วันเกิด: NULL

โทรศัพท์: -

e-mail: -

ที่อยู่: -