นยศ. รุ่นที่ 3
ลำดับที่ 1
...

พ.อ.กิตติพงษ์ วงศ์ข้าหลวง

ตำแหน่ง: ผอ.กนผ.ขว.ทหาร

ที่ทำงาน: ขว.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 802 4777

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 2
...

พ.อ.อภิชาติ ชามาตย์

ตำแหน่ง: ผอ.กนผ.บก.สปท.

ที่ทำงาน: บก.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 3
...

พ.อ.ชรินทร์ บุณยฤทธิ์

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ บก.ทท.

ที่ทำงาน: บก.ทท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 812 4468

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 7/141 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 4
...

พ.อ.หญิง ภาทินี ชูศักดิ์

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ ศรภ.

ที่ทำงาน: ศรภ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 620 0834

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ศูนย์รักษาความปลอดภัย (กอง 8) กองบัญชาการกองทัพไทย 17 ถ.รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

ลำดับที่ 5
...

น.อ.สุรสีห์ โฉมที

ตำแหน่ง: ผอ.กยศ.วสท.สปท.

ที่ทำงาน: วสท.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 699 6401

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 6
...

พ.อ.หญิง กาญจนา นิลรัตน์

ตำแหน่ง: ประจำ ศรภ. กอง 3

ที่ทำงาน: ศรภ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 563 1578

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 17 ถ.รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

ลำดับที่ 7
...

พ.อ.ชัยยุทธ ทับคล้าย

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กวพ.ขว.ทหาร

ที่ทำงาน: ขว.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 02 572 1236

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 17 ถ.รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

ลำดับที่ 8
...

พ.อ.หญิง อารยา จุลานนท์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กปส.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 835 6691

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ลำดับที่ 9
...

พ.อ.จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กยก.สปท.ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: ยก.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 084 037 1490

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กทม. 10210

ลำดับที่ 10
...

น.ท.นพดล ทรายทอง ร.น.

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการอาวุโส ผปก.กจย.วสท.สปท.

ที่ทำงาน: วสท.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 549 5425

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 11
...

พ.อ.ธีรพล อมราพิทักษ์

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กผย.วสท.สปท.

ที่ทำงาน: .วสท.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 446 4959

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 12
...

พ.อ.ไพฑูรย์ บูรณศักดิ์

ตำแหน่ง: ประจำ ขว.ทบ. ช่วยราชการ กอ.รมน.

ที่ทำงาน: กอ.รมน.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 204 5110

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ส่วนการข่าว สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา สามเสน กรุงเทพฯ 10300

ลำดับที่ 13
...

พ.อ.ชัช เด่นดวง

ตำแหน่ง: ประจำกรมการสัตว์ทหารบก

ที่ทำงาน: กรมการสัตว์ทหารบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 880 7470

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก 94 ม.3 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ลำดับที่ 14
...

พ.อ.พลกฤษณ์ สุขมาก

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กยศ.วปอ.สปท.

ที่ทำงาน: วปอ.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 810 5351

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 15
...

พล.ร.ต.ธีรัช หทยีช ร.น.

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: -

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 922 6738

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 16
...

น.อ.สุรชัย เจริญรบ ร.น.

ตำแหน่ง: นปก. ประจำกองเรือยุทธการ ช่วยราชการ กองการบินทหารเรือ

ที่ทำงาน: ประจำกองเรือยุทธการ ช่วยราชการ กองการบินทหารเรือ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 835 8603

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองการบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

ลำดับที่ 17
...

น.อ.พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ ร.น.

ตำแหน่ง: หน.ออกแบบไฟฟ้ากำลังและ แสงสว่าง กอฟ.กผช.อร.

ที่ทำงาน: กอฟ.กผช.อร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 812 4879

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: แผนจัดการ กองจัดการ กรมอู่ทหารเรือ 2 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กทม.

ลำดับที่ 18
...

น.อ.บรรพต หงศ์พงษ์ ร.น.

ตำแหน่ง: หน.แผนกวิเคราะห์ปฏิบัติการ ทางทหาร กวพ.สวพ.ทร.

ที่ทำงาน: .สวพ.ทร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 809 0925

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ลำดับที่ 19
...

น.ท.ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต ร.น.

ตำแหน่ง: ประจำแผนกนิรภัยการช่าง กจก.อร.

ที่ทำงาน: กจก.อร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 084 118 2828

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: แผนกนิรภัยการช่าง กองจัดการกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ 2 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวง ศิริรราช เขต บางกอกน้อย กทม. 10700

ลำดับที่ 20
...

น.ท.ศิริพัฒน์ แพงพันธุ์ ร.น.

ตำแหน่ง: หน.แผนกรวบรวมข่าว กขว.ขว.ทร.

ที่ทำงาน: ขว.ทร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 821 4518

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: แผนกนิรภัยการช่าง กองจัดการกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ 2 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวง ศิริรราช เขต บางกอกน้อย กทม. 10700

ลำดับที่ 21
...

น.อ.วิริยะ มีศิริ

ตำแหน่ง: รอง เสธ.ยศ.ทอ.

ที่ทำงาน: ยศ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 049 0081

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน เขต ดอนเมือง กทม.10210

ลำดับที่ 22
...

น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์

ตำแหน่ง: ประจำ ยก.ทอ. รักษาการ รองผู้บังคับฝูงบิน 206

ที่ทำงาน: ยก.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 374 1876

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ฝูงบิน 206 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่ 23
...

น.อ.สุรชาติ ภาณุวรรณ

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กคพ.กพ.ทอ.

ที่ทำงาน: กพ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 086 0509

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองควบคุมและพัฒนา กรมกำลังพลทหารอากาศ 171 ถ.พหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขต สายไหม กทม. 10210

ลำดับที่ 24
...

คุณสุรพงษ์ นาคธรรมรงค์

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: -

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 570 0211

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 74/16 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 25
...

น.ท.สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต

ตำแหน่ง: รอง หก.กยข.บก.รร.นอ.

ที่ทำงาน: รร.นอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 566 2889

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองยุทธการและการข่าว กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ- อากาศ ถ.พหลโยธิน แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210

ลำดับที่ 26
...

พ.ต.ท.ศิระ คงเสมอ

ตำแหน่ง: รอง ผกก.ปปสภ.เสนางคนิคม

ที่ทำงาน: ปปสภ.เสนางคนิคม

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 997 5449

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ต.เสนาง อ.เสนางจ.อำนาจเจริญ

ลำดับที่ 27
...

พ.ต.ท.มงคล อนงค์พรยศกุล

ตำแหน่ง: สารวัตรกองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจน้ำ

ที่ทำงาน: กองบังคับการตำรวจน้ำ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 864 4586

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองบังคับการตำรวจน้ำ ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ลำดับที่ 28
...

นายบุณยฤทธิ์ สราภิรมย์

ตำแหน่ง: นักการข่าว 7 ว สขช.

ที่ทำงาน: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 106 0556

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กอง 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 321 ถ.พิษณุโลก เขต ดุสิต กทม.10300

ลำดับที่ 29
...

น.ส.ศิริพร ตันติปัญญาเทพ

ตำแหน่ง: จนท.การทูต 6 กองยุโรป 3 กรมยุโรป กต.

ที่ทำงาน: กต.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 02 643 5141

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองยุโรป 3 กรมยุโรป กต. ถ.ศรีอยุธยา แขวง ปทุมวัน เขต พญาไท กทม. 10400

ลำดับที่ 30
...

ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 312 7007

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400