นยศ. รุ่นที่ 5
ลำดับที่ 1
...

พ.อ.วินัย นาคทั่ง

ตำแหน่ง: ประจำ สนผ.กห. กระทรวงกลาโหม

ที่ทำงาน: กระทรวงกลาโหม

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 084 757 0390

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ประจำ สนผ.กห. กระทรวงกลาโหม

ลำดับที่ 2
...

น.อ.มนูธรรม เนาว์นาน

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กยศ.วสท.สปท. กองวิชายุทธศาสตร์

ที่ทำงาน: วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 564 2036

e-mail: manoothum@hotmail.com

ที่อยู่: กองวิชายุทธศาสตร์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ลำดับที่ 3
...

พ.อ.ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหาร

ที่ทำงาน: กรมยุทธการทหาร กองบัญชากรกองทัพไทย

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 012 5492

e-mail: unikom972@hotmail.com

ที่อยู่: กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหาร กองบัญชากรกองทัพไทย

ลำดับที่ 4
...

พ.อ.นพพร บุญประกอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ที่ทำงาน: กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ลำดับที่ 5
...

พ.อ.นรุตม์ สมิตดิลก

ตำแหน่ง: ช่วยราชการ สวศ.สปท. สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สำนักงานวิชาการป้องกันประเทศ

ที่ทำงาน: สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 285 2765

e-mail: smitatilaka@yahoo.com

ที่อยู่: สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สำนักงานวิชาการป้องกันประเทศ

ลำดับที่ 6
...

พ.อ.หญิง เต็มศิริ จันทร์ศิริ

ตำแหน่ง: อาจารย์กองวิชาภาษาไทย สำนักงานประกันคุณส่วนการศึกษา

ที่ทำงาน: โรงเรียนเตรียมทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 849 2151

e-mail: temsiri_e@afaps.ac.th

ที่อยู่: โรงเรียนเตรียมทหาร

ลำดับที่ 7
...

พ.อ.หญิง กฤตยา วัฒนาภิรมย์

ตำแหน่ง: ประจำกรมข่าวทหาร กองข่าวยุทธศาสตร์ สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร

ที่ทำงาน: กรมข่าวทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 632 7633

e-mail: thiam_oct@yahoo.com

ที่อยู่: สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร

ลำดับที่ 8
...

น.อ.ขวัญจักษ์ นิลประดับ ร.น.

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกประมาณการข่าวกรอง กองข่าว กรมข่าวทหาร

ที่ทำงาน: กรมข่าวทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 204 2582

e-mail: kwanchak@hotmail.com

ที่อยู่: กองข่าว กรมข่าวทหาร

ลำดับที่ 9
...

พ.อ.ชัยยศ ศุภมิตรกฤษณา

ตำแหน่ง: ทหารเทคนิค สทค.ศทท.สส.ทหาร กองอำนวยการสื่อสาร

ที่ทำงาน: กองอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 570 7146

e-mail: Chaiyot32@yahoo.com

ที่อยู่: ทหารเทคนิค สทค.ศทท.สส.ทหาร กองอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร

ลำดับที่ 10
...

พ.อ.หญิง วันทนา ท้าวลา

ตำแหน่ง: ประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ที่ทำงาน: สำนักงานเลขานุการ กองทัพบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 171 8508

e-mail: wthaola@yahoo.com

ที่อยู่: สำนักงานเลขานุการ กองทัพบก

ลำดับที่ 11
...

พ.อ.พีระศักดิ์ อุตสานนท์

ตำแหน่ง: หน.กว.ทบ. กรมข่าวทหารบก

ที่ทำงาน: กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการทหารบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 085 422 2873

e-mail: peesuke_tohoku@yahoo.co.th

ที่อยู่: กว.ทบ. กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการทหารบก

ลำดับที่ 12
...

น.อ.อัครเดช จุณศิริ ร.น.

ตำแหน่ง: อาจารย์ กวสท.ฝวก.สรส.

ที่ทำงาน: สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: akjunsiri@hotmail.com

ที่อยู่: กวสท.ฝวก.สรส. สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

ลำดับที่ 13
...

น.อ.จักริน ขาวรัตน์

ตำแหน่ง: ประจำกองแผนลัฒนา ฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: กองแผนลัฒนา ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: jakarin_k@hotmail.com

ที่อยู่: กองแผนลัฒนา ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

ลำดับที่ 14
...

น.อ.ณรงค์ แย้มประยูร

ตำแหน่ง: ประจำ ยก.ทอ.

ที่ทำงาน: ยก.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ยก.ทอ.

ลำดับที่ 15
...

น.อ.ณัฐพล เกี่ยวพันธ์งาม

ตำแหน่ง: ทหารวิเคราะห์ความต้องการฯ สท.ทอ.

ที่ทำงาน: สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: nuttapon_k@hotmail.com

ที่อยู่: คุณทหารวิเคราะห์ความต้องการฯ สท.ทอ.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ

ลำดับที่ 16
...

พ.ต.อ.หญิง สมลักษณา ไชยเสริฐ

ตำแหน่ง: ผู้กำกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

ที่ทำงาน: ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย ตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: s.lucksana@innovativev.com

ที่อยู่: ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับที่ 17
...

พ.ต.อ.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์

ตำแหน่ง: อาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ที่ทำงาน: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: p_kultorn@hotmail.com

ที่อยู่: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ลำดับที่ 18
...

พ.ต.ท.ปัญญา อินทร์ชื่น

ตำแหน่ง: สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ

ที่ทำงาน: ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ 100 ถ.รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กทม. 10220

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 000 2131

e-mail: panya_31@hotmail.com

ที่อยู่: ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ100 ถ.รามอินทรา แขวง ท่าแร้งเขต บางเขน กทม. 10220

ลำดับที่ 19
...

นายธรรมรัตน์ รัตนมณี

ตำแหน่ง: นักการข่าว ชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 935 4756

e-mail: thammaratr@yahoo.com

ที่อยู่: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ321 ถ.พิษณุโลก แขวง/เขต ดุสิตกทม. 10400

ลำดับที่ 20
...

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์

ตำแหน่ง: นักการทูตชำนาญการ

ที่ทำงาน: กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 053 3388

e-mail: panidone@hotmail.com

ที่อยู่: กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท

ลำดับที่ 21
...

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ที่ทำงาน: ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 668 8822

e-mail: thasana_boo@utcc.ac.th

ที่อยู่: ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม.10400

ลำดับที่ 22
...

ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา

ที่ทำงาน: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 313 1016

e-mail: Pinkanok_26@yahoo.com

ที่อยู่: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 45/597 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ลำดับที่ 23
...

ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทธ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จ.สงขลา

ที่ทำงาน: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 898 2349

e-mail: suntad13@hotmail.com

ที่อยู่: ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 81/2 ถ.สงขลา – นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

ลำดับที่ 24
...

ว่าที่ ร.ท.อุทัย ชาญสุข

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการ

ที่ทำงาน: 54/10 ถ.เลี่ยงเมือง ม.3 ทุ่งนา ซ.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 498 7327

e-mail: adisorn@dnp.go.th

ที่อยู่: 54/10 ถ.เลี่ยงเมือง ม.3 ทุ่งนา ซ.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110

ลำดับที่ 25
...

นายอดิศร นุชดำรงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้

ที่ทำงาน: นายอดิศร นุชดำรงค์ (นักวิชาการป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 498 7327

e-mail: adisorn@dnp.go.th

ที่อยู่: นายอดิศร นุชดำรงค์ (นักวิชาการป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา)

ลำดับที่ 26
...

นายพฤกษ์ โสโน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ กองการอนุญาต กรมป่าไม้

ที่ทำงาน: กลุ่มงานอนุญาตอุตสาหกรรมป่าไม้ กองการอนุญาต กรมป่าไม้

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 202 5186

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กลุ่มงานอนุญาตอุตสาหกรรมป่าไม้ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต บางเขน กทม. 10900

ลำดับที่ 27
...

น.ส.รัชพร วงศาโรจน์

ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์ส่วนระบบฝ่ายบริหาร ข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ทำงาน: 104/32 หมู่บ้านศรีกาญจน์ ซอย 9 หมู่ 5 ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 811 1671

e-mail: rachchy@hotmail.com

ที่อยู่: 104/32 หมู่บ้านศรีกาญจน์ ซอย 9 หมู่ 5 ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 28
...

น.ส.ญาดา แก้วสด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 สำนักงานผู้อำนวยการ

ที่ทำงาน: องค์การสวนสัตว์ 71 ถ.พระราม 5 แขวง/เขต ดุสิต กทม.10300

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 850 1704

e-mail: yada_dusit200@hotmail.com

ที่อยู่: องค์การสวนสัตว์ 71 ถ.พระราม 5 แขวง/เขต ดุสิต กทม.10300

ลำดับที่ 29
...

นายวรชัย ตันติศิริวัฒน์

ตำแหน่ง: อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ทำงาน: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 855 9922

e-mail: worachai_tan@yahoo.com

ที่อยู่: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 248/1ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ลำดับที่ 30
...

นายปาณิธาน โปร่งสละ

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกแผนและโครงการ กองแผนและวิชาการ ฝ่ายนโยบาย และแผน

ที่ทำงาน: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 282 8209

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 420/3 ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400