ศศย.สปท.เบอร์โทรติดต่อ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ที่ทำงาาน เบอร์โทร LineID
63 น.ส.จุฑารัตน์ มีธรรมยุติ เจ้าหน้าที่ธุรการ สปท. 061 440 0421
62 นายสุภเวช นวมโคกสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศศย.สปท. 061 462 5228
61 น.ส. พิมพ์อชิตา อัครเมธายุทธ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. 08 2369 4959
60 น.ส. ธิติยา ก้านบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. 092535 5363
59 นายศักดา พณิชยพิเชฐ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. 091 964 5165
58 นางกัญจนีพร มหาวรากร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. 092 689 0077
57 น.ส. นภิส กรภควัฒน์จินดา ผช.นักวิจัย ศศย.สปท. 087 0203 579
56 น.ส. สิรภัทร เทียมพัฒน์ ผช.นักวิจัย ศศย.สปท. 06 5429 6498
55 นายสิทธิชัย สุขคะตะ ผช.นักวิจัย ศศย.สปท. 08 712 56645
54 น.ส. ปุณณภา โชติชินเชาว์ ผช.นักวิจัย ศศย.สปท. 06 1982 6469
53 น.ส.ปาณิสรา เทียนอ่อน นักวิจัย ศศย.สปท. 095 642 9389
52 น.ส.ณัฐา แก้วคำแสน นักวิจัย ศศย.สปท. 086 666 9263
51 น.ส.พนิดา ทองย้อย เสมียน ผธก.กสน.ศศย.สปท. 087-5916901
50 ส.ต.หญิง จุฑารัตน์ บุญประเสริฐ เสมียน กศย.ศศย.สปท. 085 536 2669
49 ส.ต.หญิง รินทร์ลภัส ถิระสิทธิพงศ์ เสมียน กภศ.ศศย.สปท. 064 42 99497
48 ส.ท.หญิง บัณพร ยางงาม เสมียน กผค.ศศย.สปท. 092 754 4563
47 ส.ท.สมเกียรติ เรืองฤทธิ์ เสมียน กผค.ศศย.สปท. 082 180 1769
46 ส.อ.หญิง วรัชยา นาชัยเวช เสมียน กผค.ศศย.สปท. 086 887 4538
45 ส.อ.หญิง สุวรรณา เพิ่มอยู่เย็น เสมียน ผธก.กสน.ศศย.สปท. 083 541 8171
44 จ.อ. ชาญชัย วังวงค์ เสมียน กศย.ศศย.สปท. 082 048 8456
43 ส.อ.หญิง ปรียาภรณ์ สุขเกษม เสมียน กภศ.ศศย.สปท. 084 803 9535
42 จ.อ. ประพัฒน์ สว่างยิ่งเจริญ เสมียน ผทบ.กสน.ศศย.สปท. 098 256 2569
41 ส.อ.หญิง กนกรดา คล้ายธานี เสมียน กภศ.ศศย.สปท. 091 963 5165
40 จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล เสมียน กผค.ศศย.สปท. 081 043 3501
39 จ.อ. วัชรพล ศรชัย เสมียน ผธก.กสน.ศศย.สปท. 084 545 1001
38 พ.อ.ท. หญิง จุฑามาศ วัชวงษ์ เสมียน กภศ.ศศย.สปท. 081-697-5251
37 จ.ส.อ. กิตติชัย บัววันเพ็ญ เสมียน กผค.ศศย.สปท. 06 3313 1921
36 จ.ส.อ. อนิรุทธ์ เรืองประเทศ เสมียน กศย.ศศย.สปท. 08 7019 7758
35 จ.ส.อ.กษิเดช ทัพซ้าย เสมียน กผค.ศศย.สปท. 08 6352 2512
34 พ.จ.อ. นพฤทธิ์ ศรีบุญเรือง พลขับรถ ผทบ.กสน.ศศย.สปท. 08 6944 2353
33 จ.ส.อ. ปณิธิ ศรีหิน เสมียน กศย.ศศย.สปท. 08 9145 4082
32 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ เธียรสิงห์ จนท.บริการ ผทบ.กสน.ศศย.สปท. 08 7035 3646
31 จ.ส.อ. สุธีร์ ศรีวิสุทธิ์ จนท.สารสนเทศ ผทบ.กสน.ศศย.สปท. 097 137 7521
30 ร.ท.นิตยา งานไว ประจำ กภศ.ศศย.สปท. - 080 461 5614 -
29 ร.ท.หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์ นักวิจัย กศย.ศศย.สปท. - 087 601 0990 -
28 ร.ต.หญิง ประนอม มีมงคล นายทหารชำนาญงาน ศศย.สปท. 087-7112867
27 ร.ต. ใครทูล แสงเพชร์ ประจำ กผค.ศศย.สปท. 084 680 9872
26 ร.ท.หญิง ธาราทิพย์ กัลยาณมิตร นักวิจัย กศย.ศศย.สปท. 099 296 5154
25 ร.ท.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ ประจำ กภศ.ศศย.สปท. 083 914 1454
24 ร.ท. สุทธิรัตน์ ลูกอินทร์ ประจำ กผค.ศศย.สปท. 062 704 1675
23 ร.ท. สหกิจ ประดาอินทร์ ประจำ กสน.ศศย.สปท. 097 061 5341
22 น.ต.หญิง จิตราภรณ์ จิตรธร ร.น. รรก. นักวิจัย กศย.ศศย.สปท. 087 704 3994
21 พ.ต. สุดใจ มาประเสริฐ ประจำ ผทบ.กสน.ศศย.สปท. 086 840 0885
20 น.ท.หญิง สุภาณี รู้ข่าว ร.น. ประจำ กผค.ศศย.สปท. 065 836 5695
19 พ.ต. ณัฐดนย์ มหาตมัน รรก. ประจำ กผค.ศศย.สปท. 084 353 4555
66 น.ท. ธีรพล วุฒิทวีพัฒน์ หน.ผทบ.กสน.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 086 350 6616 tee-ra-pol
18 พ.ท. ธนพล คูเกษมกิจ ประจำ กภศ.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 064 156 5195 thanapol9519
17 พ.อ.หญิง วาทินี ติงสมบัติยุทธ์ รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 0806439971 t.watinee
16 น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. รักษาราชการแทน ผอ.กศย.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 081 817 2842 818172842
15 พ.อ.หญิง มัทนิน เจริญชาศรี รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 087 410 2135 Kru.fon
14 น.อ.หญิง พัณณ์ชิตา ธีวราอุดดมวิทย์ รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 092 297 9564 puncheeta
13 พ.อ. ฐณวัฒน์ วุฒิตะวันพัชญ์ ประจำ สปท. ศศย.สปท. 094 490 2332 094 490 2332
12 พ.อ. บุรฉัตร มั่งมี รอง ผอ.กผค.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 065 628 5158 burachard
11 พ.อ. คมกฤษ แนบกลาง รอง ผอ.กสน.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 095 896 6659 ocs41
10 พ.อ. สุทัศน์ คร่ำในเมือง รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 085 469 3541 854693541
08 น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. ผอ.กศย.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 062 354 4924 062 354 4924
07 น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ ผอ.กภศ.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 084 682 8531 choosaksi
06 พ.อ. ทศพล พุ่มพวง ผอ.กผค.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 064 973 4249 TODSAPON1121
05 น.อ. อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ ผอ.กสน.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 090 980 2740, 089 813 8094 arthit2936
04 พ.อ.หญิง ศศิธร ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ศศย.สปท. ศศย.สปท. 089 492 0592 sasithorntan
03 น.อ. ไชยา ออกแดง รอง ผอ.ศศย.สปท. (2) ศศย.สปท. 081 809 8399 chaiya.ok@rtarf.mi.th
02 พ.อ. บัณฑูร บำเรอราช รอง ผอ.ศศย.สปท. (1) ศศย.สปท. 095 365 2596 653322479
01 พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. ศศย.สปท. 085 347 0228 pratuang28