ตารางการศึกษา/แผนการศึกษา
...

ตารางเรียน เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการก่อนการเข้ารับการศึกษาประจำสัปดาห์

...

ปฏิทินการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานักยุทธศาสตร์ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร

...

แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้นักศึกษาทราบแผนดำเนินงานและแผนงานวิชาการที่ ศศย.สปท. ดำเนินการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ