นยศ. รุ่นที่ 12
ลำดับที่ 1
...

น.อ.หญิง กรรณิกา ศรีปัญญา

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยราชการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ

ที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาระบบราชการ กองทัพอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 696 4565

e-mail: kannikatui@hotmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 2
...

น.อ. กฤติ รื่นอารมณ์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกองอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ

ที่ทำงาน: ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 836 5780

e-mail: r1krit@yahoo.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 3
...

พล.อ.ต. กฤษฎา ศาสตรวาหา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่ทำงาน: โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 093 353 9235

e-mail: k.sastravaha@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 4
...

น.ท. คมคิด เจริญศิริ

ตำแหน่ง: หัวหน้าปฏิบัติการ กองกิจการชายแดนไทย – กัมพูชา

ที่ทำงาน: สำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 246 5455

e-mail: komkid.siri@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 5
...

พ.อ.หญิง จงกลณี เชื้อหน่าย

ตำแหน่ง: หัวหน้าศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์

ที่ทำงาน: กรมยุทธศึกษาทหารบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 544 0310

e-mail: jongcholnee@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 6
...

น.ส.จันทร์รอน มากพันธุ์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาหน่วยร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ทำงาน: กระทรวงอุตสาหกรรม

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 585 9038

e-mail: chanron2556@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 7
...

นาย ฐิติวุฒิ เงินคล้าย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ที่ทำงาน: การไฟฟ้านครหลวง

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 091 937 8356

e-mail: thitivut@mea.or.th

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 8
...

ดร.ณพลเดช มณีลังกา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันเมทิส

ที่ทำงาน: สถาบันเมทิส

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 091 125 5555

e-mail: gookoogoo@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 9
...

น.ท. ณวรุณ ดีมา

ตำแหน่ง: นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองนโยบายและแผน

ที่ทำงาน: สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 084 679 7612

e-mail: nawarun@hotmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 10
...

น.ส.ณัฐกานต์ แทนนิกร

ตำแหน่ง: นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ที่ทำงาน: กรมศุลกากร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 098 015 0189

e-mail: nattakarntk36@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 11
...

น.อ.หญิง ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้ากองสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ

ที่ทำงาน: ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 108 8283

e-mail: tsutattakul@yahoo.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 12
...

พ.อ. ธนกฤต นพคุณวิจัย

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ที่ทำงาน: โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ กรมแพทย์ทหารบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 499 4568

e-mail: drtanakrit@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 13
...

พ.ท.หญิง ธนิตา วงษ์จินดา

ตำแหน่ง: ประจำกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน

ที่ทำงาน: กรมแพทย์ทหารบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 087 925 9925

e-mail: thanitasom@yahoo.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 14
...

น.อ.หญิง นัทธมน พักตรพันธานนท์

ตำแหน่ง: ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการ แพทย์ทหารอากาศ

ที่ทำงาน: ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 095 271 6615

e-mail: bak.nattamon@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 15
...

พ.ท.หญิง ปิยะนุช ปี่บัว

ตำแหน่ง: ประจำกองภูมิภาคศึกษา

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 552 5540

e-mail: piyanutt@yahoo.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 16
...

น.อ.หญิง พัณณ์ชิตา ธีวราอุดมวิทย์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 092 297 9564

e-mail: puncheeta@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 17
...

นาย พันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ (MD)

ที่ทำงาน: บริษัทศูนย์วิจัยทางการแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 203 0005

e-mail: pansith@semed.co.th

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 18
...

พ.ท.หญิง ระพีพรรณ หาญสกุล

ตำแหน่ง: ประจำสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร

ที่ทำงาน: โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 099 226 9535

e-mail: rapheepan.h@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 19
...

ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและ วิจัยสถาบัน

ที่ทำงาน: สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 191 9289

e-mail: dr.likitkul@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 20
...

นาย วัชรพล โพธิ์พูนศักดิ์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการเขตการขาย ส่วนขายราชการและรัฐวิสากิจ

ที่ทำงาน: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 085 519 9549

e-mail: watcharaphol.p@pttor.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 21
...

นาย วัชระ ลายประวัติ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ที่ทำงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 883 4419

e-mail: watchara881@hotmaii.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 22
...

พ.ต.ท. วิษณุเทพ สังข์กาจ

ตำแหน่ง: นายเวร (สัญญาบัตร ๒) จเรตำรวจ

ที่ทำงาน: สำนักงานจเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 080 126 5099

e-mail: boycop57@yahoo.co.th

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 23
...

น.ส.ศุภลักษณ์ ลีฬหาธีรพงศ์

ตำแหน่ง: ประธานฝ่ายค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาค310c

ที่ทำงาน: สำนักเลขาธิการไลออนส์สากล ภาครวม 310 ป

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 082 468 1145

e-mail: porry1972553@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 24
...

นาย สรกฤช นันท์ดวงแก้ว

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองแผน ยุทธศาสตร์องค์กร

ที่ทำงาน: การประปานครหลวง

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 085 821 1666

e-mail: gsorakrit@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 25
...

นาง สิริธร คุโณปถัมภ์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายวางแผน กลยุทธ์องค์กร

ที่ทำงาน: บมจ.ทีโอที

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 766 5170

e-mail: Siritork@tot.co.th

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 26
...

น.ท. สุกฤษฏิ์ อัญบุตร

ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากอง กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ

ที่ทำงาน: หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 859 5429

e-mail: sukrit68@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 27
...

ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 616 0636

e-mail: rattanavadi@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 28
...

น.ส.หทัยวัลลภ์ ลิปิสุนทร

ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ

ที่ทำงาน: ตลาดธนวัท

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 924 4233

e-mail: lip_mos2@hotmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 29
...

พ.อ. เอกภพ ภานุมาศตระกูล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองวิชายุทธศาสตร์

ที่ทำงาน: วสท.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 087 556 6772

e-mail: ekkapob.p@rtart.mi.th

ที่อยู่: -