ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับที่ 1
...

พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์

ตำแหน่ง: ผอ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 085 347 0228

e-mail: pratuang28@gmail.com

LineID: pratuang28

ลำดับที่ 2
...

พ.อ. บัณฑูร บำเรอราช

ตำแหน่ง: รอง ผอ.ศศย.สปท. (1)

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 095 365 2596

e-mail: buntoon26@gmail.com

LineID: 653322479

ลำดับที่ 3
...

น.อ. ไชยา ออกแดง

ตำแหน่ง: รอง ผอ.ศศย.สปท. (2)

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 081 809 8399

e-mail: chaiya.ok@rtarf.mi.th

LineID: chaiyaonline

ลำดับที่ 4
...

พ.อ.หญิง ศศิธร ทันศรี

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 089 492 0592

e-mail: satansri@gmail.com

LineID: sasithorntan

ลำดับที่ 5
...

น.อ. อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ

ตำแหน่ง: ผอ.กสน.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 090 980 2740, 089 813 8094

e-mail: Arthit.j@rtarf.mi.th

LineID: arthit2936

ลำดับที่ 6
...

พ.อ. ทศพล พุ่มพวง

ตำแหน่ง: ผอ.กผค.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 064 973 4249

e-mail: TODSAPON1@hotmail.com

LineID: TODSAPON1121

ลำดับที่ 7
...

น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์

ตำแหน่ง: ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 084 682 8531

e-mail: Choosak.k@rtarf.mi.th

LineID: choosaksi

ลำดับที่ 8
...

น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.

ตำแหน่ง: ผอ.กศย.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 062 354 4924

e-mail: ratthanin.m@rtarf.mi.th

LineID: 062 354 4924

ลำดับที่ 9
...

พ.อ. สุทัศน์ คร่ำในเมือง

ตำแหน่ง: ประจำ สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 085 469 3541

e-mail: suthasenator@gmail.com

LineID: 854693541

ลำดับที่ 10
...

พ.อ. คมกฤษ แนบกลาง

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กสน.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 095 896 6659

e-mail: torcgsc90@gmail.com

LineID: ocs41

ลำดับที่ 10
...

พ.อ. บุรฉัตร มั่งมี

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กผค.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 065 628 5158

e-mail: burachat.m@rtarf.mi.th ,srimith2004@hotmail.com

LineID: burachard

ลำดับที่ 11
...

น.อ.หญิง พัณณ์ชิตา ธีวราอุดมวิทย์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 092 297 9564

e-mail: puncheeta@gmail.com

LineID: puncheeta

ลำดับที่ 12
...

พ.อ.หญิง มัทนิน เจริญชาศรี

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 087 410 2135

e-mail: mattanin.c@rtarf.mi.th

LineID: Kru.fon

ลำดับที่ 13
...

น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 081 817 2842

e-mail: chulawise@yahoo.com

LineID: 0818172842

ลำดับที่ 14
...

พ.อ.หญิง วาทินี ติงสมบัติยุทธ์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 0806439971

e-mail: Watinee-25@hotmail.com

LineID: t.watinee

ลำดับที่ 18
...

น.ท. ธีรพล วุฒิทวีพัฒน์

ตำแหน่ง: หน.ผทบ.กสน.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

โทรศัพท์: 086 350 6616

e-mail: teerapol.v@rtarf.mi.th

LineID: tee-ra-pol