นยศ. รุ่นที่ 7
ลำดับที่ 1
...

พ.อ.ภาวัต วงศ์ข้าหลวง

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการประจำ สม.

ที่ทำงาน: สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา

วันเกิด: 5 ส.ค.2507

โทรศัพท์: 0898160929

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้านสัมมากร ๔๙/๓๖๘ ถ.นิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

ลำดับที่ 3
...

พ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกแผนงานข่าวกรอง

ที่ทำงาน: กองข่าวความมั่นคง สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย

วันเกิด: ๒ พ.ค.๒๕๑๐

โทรศัพท์: 0863035334

e-mail: aswakos@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน กฤษณา-ติวานนท์ ๑๑๔/๑๔๒ หมู่ ๑ ถ.ปากเกร็ด-ติวานนท์ ๕๖ ซอย ๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ลำดับที่ 5
...

พ.อ.รัชกฤต ทองสิมา

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร

ที่ทำงาน: กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วันเกิด: 14 มิ.ย.2513

โทรศัพท์: 0818221686

e-mail: tr_ratchakrit@yahoo.com

ที่อยู่: ๙๙๙ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

ลำดับที่ 7
...

น.อ.หญิง นุชชาลี ศิริทรัพย์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชการป้องกันประเทศ

วันเกิด: 16 พ.ค.2507

โทรศัพท์: 0894422854

e-mail: nooch_c@hotmail.com

ที่อยู่: ๒๔๙ แขวงลาดพร้าว ๘๐ เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐