นยศ. รุ่นที่ 6
ลำดับที่ 1
...

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ

ตำแหน่ง: นายช่างชลประทาน สำนักชลประทานที่ 2

ที่ทำงาน: กระทรงเกษตรและสหกรณ์

วันเกิด: 31 ส.ค. 2507

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: jarin_kon@hotmail.com

ที่อยู่: 200 ถ.พะเยา-ดอกคำใต้

ลำดับที่ 2
...

นายชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล

ตำแหน่ง: ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ ภาค 4

ที่ทำงาน: ศาลอุทธรณ์ ภาค 4

วันเกิด: 13 ส.ค. 2500

โทรศัพท์: 089 272 7513

e-mail: chaiyan.s@windowslive.com

ที่อยู่: 9/55 ถ.รามอินทรา 40 แยก 35 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กทม. 10230

ลำดับที่ 3
...

นายชิตพล ชัยมะดัน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ ม.บูรพา

ที่ทำงาน: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระแก้ว

วันเกิด: 28 ก.ย. 2519

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: chittapol_ch@hotmail.com

ที่อยู่: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

ลำดับที่ 4
...

พ.ท.ชูชาติ พจนรังษี

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกสนับสนุนทางทหาร กองแผนร่วม สำนักนโยบายและแผน ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: กองแผนร่วม สำนักนโยบายและแผน ยก.ทหาร

วันเกิด: 7 ก.พ. 2507

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: fly-zone7@hotmail.com

ที่อยู่: 127 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ จ.กทม 10170

ลำดับที่ 5
...

น.ท.หญิง ณัฐพัชร อัครกิตติทัศน์

ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกความมั่นคงภายในประเทศ กศย.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: 22 พ.ย. 2505

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: nattapat_ovan@hotmail.com

ที่อยู่: 124-126/89 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จ. กทม. 10400

ลำดับที่ 6
...

นายดิพงค์ นลินานนท์

ตำแหน่ง: นักการข่าว ชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ที่ทำงาน: สำนักข่างกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

วันเกิด: 11 ก.พ. 2518

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: dipongn@gmail.com

ที่อยู่: 137/317 ถ.คู้บอน แขวง ท่าแร้ง เขต ท่าแร้ง จ. กทม. 10220

ลำดับที่ 7
...

พ.อ.ทนงศักดิ์ รองทิม

ตำแหน่ง: ผอ.กผค.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: 5 มี.ค. 2506

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: nong_rongtim@yahoo.com

ที่อยู่: 28/265 ถ. ป๊อบปูล่า ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 8
...

นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร บจก.แกรนด์ สตีลเซ็นเตอร์

ที่ทำงาน: บริษัท แกรนด์ สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด

วันเกิด: 25 ต.ค. 2521

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: at.thoch@hotmail.com

ที่อยู่: 170 ถ. เย็นจิต แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร จ. กทม. 10120

ลำดับที่ 9
...

ดร.นพดล พรามณี

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ ม.บูรพา

ที่ทำงาน: ศูนย์บัณฑิตศึกษา นานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

วันเกิด: 5 ส.ค. 2515

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: nprammanee@yahoo.com

ที่อยู่: 20/438 หมู่ 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

ลำดับที่ 10
...

นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ บ.ไมค์ส เพลซ จก.

ที่ทำงาน: บริษัท ไมค์ส เพลซ จำกัด

วันเกิด: 7 ม.ค. 2501

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: naree@mikebangkok.com

ที่อยู่: 71/1-71/2 ถ.สุขุมวิท 3 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา จ. กทม. 10110

ลำดับที่ 11
...

นางนิตษา ชีวะพฤกษ์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ทำงาน: ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันเกิด: 10 มิ.ย. 2500

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: nitsa.ch@thailandpost.com

ที่อยู่: ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ลำดับที่ 12
...

นางประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเกิด: 8 ก.ย. 2502

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: s_prathanporn@yahoo.com

ที่อยู่: ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลำดับที่ 13
...

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ

ตำแหน่ง: ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่ทำงาน: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

วันเกิด: 29 พ.ค. 2509

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: pmaensiri@gmail.com

ที่อยู่: 409 หมู่ 1 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง ต.เมือง จ. เลย 42000

ลำดับที่ 14
...

พ.ต.ท.พิเภก ชูวา

ตำแหน่ง: นายช่างกลเรือ (สบ 2)

ที่ทำงาน: กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ กองบังคับการตำรวจน้ำ

วันเกิด: 12 เม.ย. 2510

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: pipekc@hotmail.com

ที่อยู่: 48/101 หมู่บ้านบุณฑริก ซ.47 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม จ. กทม. 10220 มือถือ 081 712 0444

ลำดับที่ 15
...

น.อ.ไพโรจน์ สุทธิศิลธรรม

ตำแหน่ง: ประจำ ยก.ทอ. และ รรก.นงป.ยก.ทอ.

ที่ทำงาน: กรมยุทธการ ทหารอากาศ

วันเกิด: 1 ก.ค. 2498

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: pairoj_suddhi@rtaf.mi.th

ที่อยู่: 171/2347 ถ. พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขต สายไหม จ. กทม. 10220

ลำดับที่ 16
...

นายไพศาล สถิตวิบูรณ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ / ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ที่ทำงาน: ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

วันเกิด: 14 ส.ค. 2502

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: s.phaisan@hotmail.com

ที่อยู่: 43/292 ถ.พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จ. กทม. 10220

ลำดับที่ 17
...

น.ท.หญิง มณฑาทิพย์ วงษ์ดรุณีย์

ตำแหน่ง: อจ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ.

ที่ทำงาน: ยศ.ทอ.

วันเกิด: 3 ม.ค. 2506

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: vonk_67@yahoo.com

ที่อยู่: 41/10 หมู่ 13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน จ. กทม. 10170

ลำดับที่ 18
...

นายมานพ ชัมพาลี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมงอาวุโส กรมประมง

ที่ทำงาน: ส่วนประมง กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

วันเกิด: 8 ธ.ค. 2500

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: manop4329@hotmail.com

ที่อยู่: 63/463 ต. เสาธงหิน อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี

ลำดับที่ 19
...

นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ

ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรังสิต

ที่ทำงาน: เทศบาลเมืองรังสิต

วันเกิด: 29 ม.ค. 2505

โทรศัพท์: 081 919 9000

e-mail: p-maneesiri@hotmail.com

ที่อยู่: 201 ถ.รังสิต-ปทุมธานี แขวง ประชาธิปัตย์ เขต ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 20
...

พ.ท.วันฉัตร แสงสว่าง

ตำแหน่ง: รอง หก.กกบ.มทบ.11

ที่ทำงาน: กองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก

วันเกิด: 6 พ.ค. 2515

โทรศัพท์: 081 900 4332

e-mail: pla_mor@hotmail.com

ที่อยู่: 53 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 6 ถ.พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จ. กทม. 10400

ลำดับที่ 21
...

พ.ต.ท.วีระยุทธ วนะภูติ

ตำแหน่ง: สารวัตร กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

ที่ทำงาน: กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจ สันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันเกิด: 15 ม.ค. 2507

โทรศัพท์: 083 188 8553

e-mail: rtp2507@gmail.com

ที่อยู่: 62/90 อาคาร 36 ซ.พหลโยธิน 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท จ. กทม. 10400

ลำดับที่ 22
...

น.ส.วีราภรณ์ ไตรวัฒนธงไชย

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ทำงาน: สำนักยุทธศาสตร์วางแผน พัฒนาพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันเกิด: 22 ธ.ค. 2500

โทรศัพท์: 089 665 5851

e-mail: veeraporn@nesdb.go.th

ที่อยู่: 5/1 บายเพลส ถ.เพิ่มสิน แขวงสายไหม เขต สายไหม จ. กทม.

ลำดับที่ 23
...

พ.อ.หญิง ศศิธร ทันศรี

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กสน.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: 13 เม.ย. 2509

โทรศัพท์: 081 984 6619

e-mail: sasithorn13@hotmail.com

ที่อยู่: 25 ซ.ลาดพร้าว 28 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ. กทม.

ลำดับที่ 24
...

พ.อ.หญิง ศิริภาพรรณ ประภากร

ตำแหน่ง: ประจำ ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: 8 มิ.ย. 2509

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: tiewprapakorn@yahoo.com

ที่อยู่: 1770/41 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ. กทม. 10310

ลำดับที่ 25
...

น.ท.สานิต เฟื่องขจร

ตำแหน่ง: อาจารย์กองวิชาความมั่นคงและ วิชาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ที่ทำงาน: กองวิชาความมั่นคงและ วิชาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

วันเกิด: 4 ม.ค. 2517

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: fuangkhajorn_ake@yahoo.com

ที่อยู่: 9 ถ.สวัสดิการ2 ซ.6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ. กทม.10160

ลำดับที่ 26
...

ว่าที่ร้อยโท สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้ช่วยคณบดี คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา

ที่ทำงาน: คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเกิด: 10 เม.ย. 2523

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: sb_sarat@hotmail.com

ที่อยู่: 3/1 ถ.เนตรดี ซ. 2 ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ลำดับที่ 27
...

นายสุเมธ งามเจริญ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ บ.เอ-พลัส ซัพพลาย จก.

ที่ทำงาน: บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด

วันเกิด: 3 ต.ค. 2513

โทรศัพท์: 081 835 5864

e-mail: sumethaplus@yahoo.com

ที่อยู่: 55/95 ถ. สิวินทวงศ์ ซ.11 แขวงแสนแสบ เขต มีนบุรี จ. กทม. 10510

ลำดับที่ 28
...

น.ท.หญิง สุมล จงวรนนท์

ตำแหน่ง: นกม.สกม.ศอปข.สนผ.กห.

ที่ทำงาน: ศูนย์อำนวยการ ประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันเกิด: 25 ธ.ค. 2503

โทรศัพท์: 081 856 5003

e-mail: sumchong@gmail.com

ที่อยู่: 536,229/9 ถ. ราชมรรคา แขวง สนามจันทร์ เขต เมือง จ. นครปฐม 73000

ลำดับที่ 29
...

ดร.อัญชลี จันทาโภ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและวิจัย สถาบัน ม.สยาม และ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาศาสตร์

ที่ทำงาน: สถาบัน ม.สยาม และ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาศาสตร์

วันเกิด: 15 ม.ค. 2503

โทรศัพท์: 086 540 6162

e-mail: anchaleejantapo@gmail.com

ที่อยู่: 57/51 หมู่บ้าน อุทยานทอง ถ.แจ้งวัฒนะ ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 30
...

พ.อ.เอกราช อะมะวัลย์

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการประจำ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ที่ทำงาน: ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันเกิด: 9 ส.ค. 2507

โทรศัพท์: 081 874 6669

e-mail: ekk2435@yahoo.com

ที่อยู่: 10/1 ถ. สระแก้ว ต.พระประโทน อ.เมือง จ. นครปฐม 73000