ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร
นยศ.รุ่นที่13 นยศ.รุ่นที่13
...

ร.ต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง

ที่ทำงาน: ท่าเรือแหลมฉบัง

โทรศัพท์: 094 491 5974

e-mail: tony.ta1961@gmail.com

LineID: tanabodee1961

นยศ.รุ่นที่12 นยศ.รุ่นที่12
...

พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่ทำงาน: โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

โทรศัพท์: 095 353 9235

e-mail: k.sastravaha@gmail.com

LineID: krisada63

นยศ. รุ่นที่ 11 นยศ. รุ่นที่ 11
...

นายสภลท์ บุญเสริมสุข

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ทำงาน: กรมป่าไม้

โทรศัพท์: 081 312 1368

e-mail: smit98@hotmail.com

LineID: -

นยศ.รุ่นที่10 นยศ.รุ่นที่10
...

นายสุชาติ กัลยาวงศา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ที่ทำงาน: กรมป่าไม้ (เกษียณ)

โทรศัพท์: 083 0179134

e-mail: suchat_forester@yahoo.com

LineID: Suchat

นยศ.รุ่นที่9 นยศ.รุ่นที่9
...

พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง: ผอ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

โทรศัพท์: 095 365 2598,089 625 3987

e-mail: poomjai24@yahoo.com

LineID: Poomjai24

นยศ.รุ่นที่8 นยศ.รุ่นที่8
...

พ.อ.ภาวัต วงศ์ข้าหลวง

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: -

โทรศัพท์: 089 816 0929

e-mail: -

LineID: -

นยศ.รุ่นที่7 นยศ.รุ่นที่7
...

พลอากาศเอก กระมล ทองประมูล

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: เกษียณ

โทรศัพท์: 087 906 9696

e-mail: jaw_1935@hotmail.com

LineID: -

นยศ.รุ่นที่6 นยศ.รุ่นที่6
...

พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม

ตำแหน่ง: ผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ที่ทำงาน: วสท.สปท.

โทรศัพท์: 085 2406167

e-mail: nong_rongtim@yahoo.com

LineID: -

นยศ.รุ่นที่5 นยศ.รุ่นที่5
...

พลอากาศตรี มนูธรรม เนาว์นาน

ตำแหน่ง: รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.(ส่วนกลาง)

ที่ทำงาน: กอ.รมน.

โทรศัพท์: 081 564 2036

e-mail: manoothum@hotmail.com

LineID: -

นยศ.รุ่นที่4 นยศ.รุ่นที่4
...

พลเอกชัยวัฒน์ จำรัส

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: เกษียณ

โทรศัพท์: 081 912 7274

e-mail: -

LineID: -

นยศ.รุ่นที่3 นยศ.รุ่นที่3
...

พลอากาศเอก วิริยะ มีศิริ

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: เกษียณ

โทรศัพท์: 089 049 0081

e-mail: wiriya56@hotmail.com

LineID: -

นยศ.รุ่นที่2 นยศ.รุ่นที่2
...

พลอากาศตรี ประยุทธ เปี่ยมสุวรรณ์

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: เกษียณ

โทรศัพท์: 085 029 1488

e-mail: -

LineID: -

นยศ.รุ่นที่1 นยศ.รุ่นที่1
...

พลโท ปณิธาน เชิญอักษร

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: เกษียณ

โทรศัพท์: 081 843 3348

e-mail: -

LineID: 08 9735 3636