นยศ. รุ่นที่ 1
ลำดับที่ 1
...

พ.อ.ปณิธาน เชิญอักษร

ตำแหน่ง: รอง ผบ.วทบ.

ที่ทำงาน: วทบ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 843 3348

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 2
...

พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ สลก.บก.ทท.

ที่ทำงาน: สลก.บก.ทท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0816555353

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 3
...

พ.อ.ปรีดา ชื่นรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง: ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ

ที่ทำงาน: ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 686 6886

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 4
...

พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่

ตำแหน่ง: ฝสธ.ผบ.นทพ.

ที่ทำงาน: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำนักงาน ผบ.นทพ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 083 884 4880

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 5
...

พ.อ. ปิยะเดช มีเดช

ตำแหน่ง: รอง ผอ. กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ที่ทำงาน: ศอพท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0898868445

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 6
...

พ.อ.จเด็จ นาคแกมทอง

ตำแหน่ง: อจ.หก.วทบ.

ที่ทำงาน: วทบ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 483 4247

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 7
...

น.อ.ประจวบ อ่อนตามธรรม ร.น.

ตำแหน่ง: รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. รร.ทหารนาวิกโยธิน

ที่ทำงาน: ศูนย์การฝึก นย.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 174 8499

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ลำดับที่ 8
...

น.อ.ปพน ช้างจันทร์ ร.น.

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.

ที่ทำงาน: ยศ.ทร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 804 3267

e-mail: anukool_c@hotmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 9
...

น.ท.สมบัติ วงศาโรจน์

ตำแหน่ง: ยก.ทอ.

ที่ทำงาน: ยก.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0 2534 1377

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 10
...

น.อ.ทินกร ต๊ะมูล

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: -

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 651 2600

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 99/82 หมู่ 1 หมู่บ้านศรีวิมลวิว ถ.สายไหม เขตสายไหม กทม.10220

ลำดับที่ 11
...

น.อ.สมศักดิ์ ภาควิหก

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ บก.ทอ.

ที่ทำงาน: หอประชุมกองทัพ อากาศ 80 ปี เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 562 7844

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 171 หอประชุมกองทัพ อากาศ 80 ปี เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 12
...

พ.อ.สมนึก ขุนทอง

ตำแหน่ง: อจ.อก.สวบ.วทบ.

ที่ทำงาน: วทบ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0 2241 1392

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 13
...

พ.อ.สมเดช จึงวัฒนาวงศ์

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ ขว.ทหาร ช่วยราชการ สน.รอง เสธ.ทหาร (3)

ที่ทำงาน: สน.รอง เสธ.ทหาร (3)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 084 660 0187

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 14
...

พ.อ.รังพิรัชต์ แย้มเกสร

ตำแหน่ง: รอง เสธ.รร.ตท.สปท.

ที่ทำงาน: รร.ตท.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 361 3735

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 15
...

พ.อ.อัฐพงศ์ พิชญาภรณ์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กองการสัสดี กกส.กห.

ที่ทำงาน: กกส.กห.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 377 7238

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 16
...

น.อ.สมัคร สุขเอม

ตำแหน่ง: ฝสธ.ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ที่ทำงาน: ฝสธ.ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 087 799 4417

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 17
...

น.อ.บัณฑิตย์ มีชูชีพ

ตำแหน่ง: ผอ.กองกิจการนักศึกษา วทอ.ยศ.ทอ.

ที่ทำงาน: ยศ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 029 9118

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 18
...

พ.ท.ทวีศักดิ์ ดีทอง

ตำแหน่ง: ประจำ สนผ.กห.

ที่ทำงาน: สนผ.กห.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0-89509-4290

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 19
...

น.อ.ธน ทิวารัศชัย ร.น.

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ นย.

ที่ทำงาน: นย.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 083 685 2445

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 112/28 หมู่ 3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.สุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ลำดับที่ 20
...

น.อ.ชูฤทธิ์ เกริกสกุล

ตำแหน่ง: ยก.ทอ.

ที่ทำงาน: ยก.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0 2279 3696

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 21
...

พ.ท.ถาวร เหลี่ยมสมบัติ

ตำแหน่ง: หน.แผนกแผนกองยุทธการ และการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ที่ทำงาน: หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 085 230 8093

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 22
...

พ.ต.ท.ศรุต สงวนสุข

ตำแหน่ง: รอง ผกก.กก.4

ที่ทำงาน: บก.กฝ. บก.ตชด.(ค่ายเสนีย์รณยุทธ) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 398 9066

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -