นยศ. รุ่นที่ 4
ลำดับที่ 1
...

พ.อ.ณัฐพร คงสมพงษ์

ตำแหน่ง: ประจำ สป.

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 721 5675

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย แขวง/เขตพระนคร กทม. 10200

ลำดับที่ 2
...

พ.อ.เกษม หวังปัญญา

ตำแหน่ง: นปก.สปส.ศอปข.สนผ.กห.

ที่ทำงาน: ศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สนผ.กห.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 071 4880

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สนผ.กห. 1 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กทม. 10200

ลำดับที่ 3
...

พ.อ.โชคดี เกตสัมพันธ์

ตำแหน่ง: ผอ.กกบ.วสท.สปท.

ที่ทำงาน: วสท.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 956 5018

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: วสท.สปท.

ลำดับที่ 4
...

พ.อ.สุนิมิตร รัตนานนท์

ตำแหน่ง: นปก.ประจำ บก.ทท.ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สลก.บก.ทท.

ที่ทำงาน: สลก.บก.ทท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 448 2274

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สลก.บก.ทท.

ลำดับที่ 5
...

พ.อ.โชคชัย พลสมัคร

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: สำนักงานเจ้ากรมยุทธการทหาร กรมยุทธการทหาร บก.สส.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 816 8350

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สำนักงานเจ้ากรมยุทธการทหาร กรมยุทธการทหาร บก.สส. 127 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสีกัน หลักสี่ กทม. 10210

ลำดับที่ 6
...

พ.อ.หญิง ฐานีย์ บุญสิลา

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กงป.บก.สปท.

ที่ทำงาน: 089 744 9019

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 744 9019

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 089 744 9019

ลำดับที่ 7
...

พ.อ.หญิง ยุภิรดี ฉินนะโสต

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กองที่ดิน สยย.ยบ.ทหาร

ที่ทำงาน: ยบ.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 115 2583

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองที่ดิน สำนักยุทธโยธาทหารกรมยุทธบริการ บก.สส. 2218 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง/เขต บางซื่อ กทม. 10800

ลำดับที่ 8
...

พ.อ.สุดชาย ศรีเพ็ญ

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: ยก.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 969 4744

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

ลำดับที่ 9
...

พ.อ.หญิง บุษกล คณิตวรานันท์

ตำแหน่ง: ประจำ สปท.

ที่ทำงาน: สน.รอง ผบ.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 812 8980

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สน.รอง ผบ.สปท.

ลำดับที่ 10
...

น.ท.หญิง ศันสนีย์ นิโรจน์

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: หน.แผนกส่งกำลังและบริการกสน.สจว.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 084 146 5447

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สจว.สปท.

ลำดับที่ 11
...

พ.อ.ชัยวัฒน์ จำรัส

ตำแหน่ง: อจ.อก.ส่วน วทบ.สบส.

ที่ทำงาน: วิทยาลัยการทัพบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 912 7274

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: วิทยาลัยการทัพบก 41 ถ.เทอดดำริ นครไชยศรี ดุสิต กทม. 10300

ลำดับที่ 12
...

พ.อ.ทวีศักดิ์ บุญรักษา

ตำแหน่ง: หน.ศพย.ยศ.ทบ.

ที่ทำงาน: ยศ.ทบ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 029 7155

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองยุทธการและการข่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ นครไชยศรี ดุสิต กทม. 10300

ลำดับที่ 13
...

พ.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล

ตำแหน่ง: ประจำ มทบ.11

ที่ทำงาน: สำนักงานแม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพน้อยที่ 1

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 841 4999

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สำนักงานแม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพน้อยที่ 1 สวนมิกสกวัน ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

ลำดับที่ 14
...

พ.อ.หญิง วโรบล เพชรบุตร

ตำแหน่ง: ประจำ กร.ทบ.

ที่ทำงาน: โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 084 333 5565

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ถ.เทอดดำริ ดุสิต กทม. 10300

ลำดับที่ 15
...

น.อ.ฐิติ ชาวสวนกล้วย ร.น.

ตำแหน่ง: ฝสธ.ยศ.ทร.

ที่ทำงาน: กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 086 534 8765

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 105 ม.3 ถ.ศาลายาไทยาวาส แขวงศาลายา พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ลำดับที่ 16
...

น.อ.กระแสร์ เม่งอำพัน ร.น.

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กจย.ศยร.ยศ.ทร.

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 451 7233

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 105 หมู่ 3 แขวงศาลายา พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ลำดับที่ 17
...

น.อ.สุริยะพรรค์ วิณวัณฑ์

ตำแหน่ง: ประจำ ยศ.ทอ.

ที่ทำงาน: ยศ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 633 8514

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กรมช่างอากาศ (บางซื่อ) 1 ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ลำดับที่ 18
...

พ.ต.ท.อิทธิพล สุขยิ่ง

ตำแหน่ง: อาจารย์ (สบ) ภาควิชาการปราบปรามอาชญากรรม

ที่ทำงาน: อาจารย์ (สบ) ภาควิชาการปราบปรามอาชญากรรม กลุ่มงานวิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ รร.นรต.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 854 4399

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ภาควิชาการปราบปรามอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ รร.นรต. 90 ม.6 ต.สามพราน จ.นครปฐม 7110

ลำดับที่ 19
...

พ.ต.ท.พัชร์ชศักดิ์ ภาฟองสมุทร์

ตำแหน่ง: สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด

ที่ทำงาน: สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 613 1013

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด 13/13 หมู่ 3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 11200

ลำดับที่ 20
...

นายอรรคพันธ์ ฝาเงิน

ตำแหน่ง: ผอ.ส่วนวิเคราะห์วิจัย

ที่ทำงาน: สำนัก 6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 926 0890

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สำนัก 6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 321 ถ.ราชดำเนินนอก แขวง จิตรลดา เขต ดุสิต กทม. 10300

ลำดับที่ 21
...

นายอนุชิตพงษ์ วิเชียรศรี

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานต่อต้านการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

ที่ทำงาน: ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 087 808 8008

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฏางค์ พระนคร กทม. 10200

ลำดับที่ 22
...

ผศ.ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์

ตำแหน่ง: ผศ.ระดับ 8 ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

ที่ทำงาน: ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 794 5798

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวง/เขต พญาไท กทม. 10400

ลำดับที่ 23
...

นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์

ตำแหน่ง: เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ที่ทำงาน: สำนักศาลยุติธรรมประจำ ภาค 7 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 896 6664

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สำนักศาลยุติธรรมประจำ ภาค 7 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ลำดับที่ 24
...

นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ 61 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 089 665 5445

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ 61 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900

ลำดับที่ 25
...

นายดำรงค์ ใจสมคม

ตำแหน่ง: -

ที่ทำงาน: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 809 8279

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 26
...

นายสุรศักย์ พงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง: ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต 3 (ภาคใต้) ยะลา

ที่ทำงาน: เขต 3 (ภาคใต้) ยะลา

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 895 5406

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) ยะลา 59/27 ถ.ยะลา-ปัตตานี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 95000

ลำดับที่ 27
...

นายธนวรรษ์ เสริมพาณิชย์

ตำแหน่ง: ผช.อธิการบดีฝ่ายวิเทศน์และประชาสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย

ที่ทำงาน: คณะวิทยาศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 081 908 0143

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ ม.หอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400