การประเมินการศึกษา

ที่ วิชา ผู้สอน ประเมิน
1 [ยศ 1105] อนาคตศึกษา ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ประเมิน
2 [ยศ 1102] ความมั่นคงแห่งชาติและกำลังอำนาจแห่งชาติ (เอกสารที่ 1) พล.ท.วิชัย ชูเชิด ประเมิน
3 [ยศ 1102] ความมั่นคงแห่งชาติและกำลังอำนาจแห่งชาติ (เอกสารที่ 2) พล.ท.วิชัย ชูเชิด ประเมิน
4 [ยศ 2304] ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21(เอกสารที่ 1) พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร ประเมิน
5 [ยศ 2304] ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 (เอกสารที่ 2) พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร ประเมิน
6 [ยศ 2304] ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 (เอกสารที่ 3) พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร ประเมิน
7 [ยศ 1001] หลักพื้นฐานทางยุทธศาสตร์และกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
8 [ยศ 2103] กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
9 [ยศ 2103] กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) (เอกสารที่ 2) พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
10 [ยศ 1302] กระบวนการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
11 [ยศ 1303] ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ยศ 1303) พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
12 [ยศ 3001] ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ ประเมิน
13 [ยศ 1103] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ประเมิน
14 [ยศ 1301] โครงสร้างและการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ประเมิน
15 [ยศ 1501] การจัดการทรัพยากรทางยุทธศาสตร์กับความมั่นคงของชาติ พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ประเมิน
16 [ยศ 1401] การพัฒนาแนวทางไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ พล.ท.นพดล มังคละทน ประเมิน
17 [ยศ 1401] การพัฒนาแนวทางไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ พล.ท.นพดล มังคละทน ประเมิน
18 [ยศ 1403] เครื่องมือในการพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์ อ.ดร.ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี ประเมิน
20 [ยศ 1104] ผลประโยชน์แห่งชาติและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ น.ส.ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ ประเมิน
22 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ ประเมิน
23 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ ประเมิน
24 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ ประเมิน
25 [ยศ 1502] กระบวนวิธีในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ ประเมิน
26 [ยศ 1503] เครื่องมือและการใช้เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ ประเมิน
27 [Workshop] สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ดร. สันติ กนกธนาพร ประเมิน
28 [Workshop] สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ดร. สันติ กนกธนาพร ประเมิน
29 [Workshop] สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ดร. สันติ กนกธนาพร ประเมิน
30 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
31 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
32 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
33 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
34 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
35 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
36 [Special lecture] ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
37 [ยศ 1201] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ภายในประเทศ) -ไม่มีเอกสารประกอบ- รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ประเมิน
38 [บรรยายพิเศษ] มิติการเมืองระหว่างประเทศ : กระทรวงการต่างประเทศ -ไม่มีเอกสารประกอบ- เอกอัครราชทูตอนุสนธ์ ชินวรรโณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโร ประเมิน
39 [ยศ 1201] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ระหว่างประเทศ) ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ประเมิน
40 [ยศ 1402] กระบวนการการพัฒนาแนวทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ประเมิน
41 [ยศ 1206] การตรวจสภาวะแวดล้อมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางฉฏาธร สาอุดม ประเมิน
42 [ยศ 1206] การตรวจสภาวะแวดล้อมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางฉฏาธร สาอุดม ประเมิน
43 [บรรยายพิเศษ] มิติเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย ประเมิน
44 [ยศ 1205] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ประเมิน
45 [ยศ 1204] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านสังคมจิตวิทยา ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ประเมิน
46 [ยศ 1203] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ประเมิน
47 [ยศ 1202] การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร และการป้องกันประเทศ พล.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ประเมิน
48 [ยศ 2303] การศึกษาเฉพาะกรณี : ความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ประเมิน
49 [16 มี.ค.64 เช้า] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Foresight คณะอาจารย์ ศศย.สปท. ประเมิน
50 [16 มี.ค.64 บ่าย] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Foresight คณะอาจารย์ ศศย.สปท. ประเมิน
51 [บรรยายพิเศษ] ทางรอดของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประเมิน
52 [17 มี.ค.64 บ่าย] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Foresight คณะอาจารย์ ศศย.สปท. ประเมิน
53 [18 มี.ค.64 เช้า] สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic Outlook คณะอาจารย์ ศศย.สปท. ประเมิน
54 [บรรยายพิเศษ] สภาวะเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในมุนมองของนักบริหาร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล ประเมิน
55 [ศึกษาดูงาน] การศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศพื้นที่ภาคเหนือ ศศย.สปท. ประเมิน
56 [ยศ 3002] การกำหนดปัญหาในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ ประเมิน
57 [ยศ 2302] การศึกษาเฉพาะกรณี : ความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑ พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ ประเมิน
58 [ยศ 2106] ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
59 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 1 Good Governance พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
60 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 2 ชมรมซื่อตรง พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
61 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 3 ซื่อตรงต่อหน้าที่ราชการ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
62 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 4 บทเรียนจากคนสิ้นชาติ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
63 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 5 ผู้บริหารตามพระราชดำริ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
64 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 6 ยุทธศาสตร์-หลักนิยม พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
65 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 7 สงครามยุคที่ ๔ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
66 [ยศ 2106] เอกสารประกอบที่ 8 ใจซื่อตรง พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
67 [บรรยายพิเศษ] บทบาทของสื่อกับความั่นคงของชาติ คุณกวี จงกิจถาวร ประเมิน
68 [2101] ภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประเมิน
69 [2203] การสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อย ประเมิน
70 [2203] แบบฝึกหัด วิชาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อย ประเมิน
71 [2104] สันติวิธีละการบริหารจัดการความขัดแย้ง ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันท์ ประเมิน
72 [2105] การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประเมิน
73 [2201] แนวคิดในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติยุคใหม่ : มิติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( Cyber Security) อ.ปริญญา หอมเอนก ประเมิน
74 [บรรยายพิเศษ] จาก APCSS สหรัฐฯ APCSS สหรัฐฯ ประเมิน
75 [2102] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การบรรลุเป้าหมาย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ประเมิน
76 [ยศ 4002] จีนศึกษา: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๔ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงภูมิภาคอาเซียน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต หยาง ชิน ประเมิน
77 [ยศ 3003] เทคนิคการการนำเสนอแบบมืออาชีพความมั่นคงภูมิภาคอาเซียน คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ประเมิน
238 [บรรยายพิเศษ] Developing KPI and Initiatives with Performance Model ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ประเมิน
78 [ยศ 2202] สิทธิมนุษยชน และองค์กรพัฒนาเอกชนกับความมั่นคงแห่งชาติ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ประเมิน
241 [ยศ 2205] การปฏิวัติกิจการทหารและแนวโน้มการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย น.อ.อังคาร อินทรา ประเมิน
247 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น ประเมิน
245 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น ประเมิน
79 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น ประเมิน
246 [ยศ 4001] การต้านการทุจริต นายมีชัย โอ้น ประเมิน
249 [ยศ 2204] การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ประเมิน
250 [ยศ 2204] การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ประเมิน
251 [ยศ 2204] การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ประเมิน
253 [ยศ 2301] การศึกษาเฉพาะกรณี : ความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ประเมิน
255 [ยศ 4003] ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงของชาติ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ประเมิน
101 คู่มือนักศึกษาหลักสูตร นักยุทธศาสตร์ เอกสารอื่น ๆ ไม่ต้องประเมินรายวิชา ประเมิน
102 นำเสนอหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ วันที่ 4 ก.พ.64 เอกสารอื่น ๆ ไม่ต้องประเมินรายวิชา ประเมิน
103 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ เอกสารอื่น ๆ ไม่ต้องประเมินรายวิชา ประเมิน
104 [กำหนดการ] กำหนดการการศึกษาดูงานภาคเหนือระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.64 กำหนดดูงานภาคเหนือ ประเมิน
200 ประวัติ ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ประเมิน
201 ประวัติ พล.ท. วิชัย ชูเชิด พล.ท. วิชัย ชูเชิด ประเมิน
202 ประวัติ พลเอก เจิดวุธ คราประยูร พลเอก เจิดวุธ คราประยูร ประเมิน
203 ประวัติ พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
204 ประวัติ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ ประเมิน
205 ประวัติ ดร. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ดร. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ประเมิน
206 ประวัติย่อ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ประเมิน
207 ประวัติย่อ พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ พ.อ.ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ประเมิน
208 ประวัติย่อ พล.ท.นพดล มังคละทน พล.ท.นพดล มังคละทน ประเมิน
209 ประวัติ (สมช) น.ส.ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ น.ส.ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ ประเมิน
210 ประวัติ ดร. ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี ดร. ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี ประเมิน
211 ประวัติ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ ประเมิน
212 ประวัติ ดร. สันติ กนกธนาพร ดร. สันติ กนกธนาพร ประเมิน
213 ประวัติ พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร พล.ร.อ. ประสาน สุขเกษตร ประเมิน
214 ประวัติ รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร รศ. ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ประเมิน
215 ประวัติ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ประเมิน
216 ประวัติ ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ประเมิน
217 ประวัติ รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ประเมิน
218 ประวัติ นางฉฏาธร สาอุดม นางฉฏาธร สาอุดม ประเมิน
219 ประวัติ นายจรัญ กล่ำเลิศ นายจรัญ กล่ำเลิศ ประเมิน
220 ประวัติ ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย ประเมิน
221 ประวัติ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ประเมิน
222 ประวัติ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ประเมิน
223 ประวัติ ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ประเมิน
224 ประวัติ พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ประเมิน
225 ประวัติ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ประเมิน
226 ประวัติ คุณกานต์ ตระกูลฮุน คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประเมิน
227 ประวัติ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประเมิน
228 ประวัติ พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ ประเมิน
229 ประวัติ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ และ อดีตวุฒิสมาชิก ประเมิน
230 ประวัติ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประเมิน
231 ประวัติ พล.อ. ชุมพล เฉลยถ้อย พล.อ. ชุมพล เฉลยถ้อย ประเมิน
232 ประวัติ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันท์ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันท์ ประเมิน
233 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประเมิน
234 อ. ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) อ. ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) ประเมิน
235 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ประเมิน
236 Henry Rector From APCSS Henry Rector From APCSS ประเมิน
237 ประวัติ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ประเมิน
240 ประวัติ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ประเมิน
242 ประวัติ น.อ.อังคาร อินทรา น.อ.อังคาร อินทรา ประเมิน
243 ประวัติ นายมีชัย โอ้น นายมีชัย โอ้น ประเมิน
248 ประวัติ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ประเมิน
252 ประวัติ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ประเมิน
254 ประวัติ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ประเมิน