การประเมินการศึกษา

ที่ วิชา ผู้สอน ประเมิน
262 (ยศ.1101) หลักพื้นฐานยุทธศาสตร์ พล.อ.ดร. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ประเมิน
263 (ยศ.1102) ความมั่นคงแห่งชาติและกำลังอำนาจแห่งชาติ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ ประเมิน
264 (ยศ.1202) การกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ประเมิน
279 (ยศ.1202) การกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) พล.อ. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ประเมิน
280 (ยศ.1202) การกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ประเมิน
265 (ยศ.1201) โครงสร้างและกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ พล.อ.ท. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
266 (ยศ.1203) การพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พล.อ.ท. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
267 (ยศ.1204) การจัดสรรทรัพยากรและเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ พล.อ. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ประเมิน
268 (ยศ.1103) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ประเมิน
269 (ยศ.1104) ผลประโยชน์แห่งชาติและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ คุณรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ ประเมิน
270 (ยศ.1301/1) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ในประเทศ) รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ประเมิน
271 (ยศ.1301/2) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการเมืองและการปกครอง (ระหว่างประเทศ) ศ.ดร. สุรชัย ศิริไกร ประเมิน
272 (ยศ.1302) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหารและป้องกันประเทศ พล.ท. นพดล มังคละทน ประเมิน
273 (ยศ.1303) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ประเมิน
283 (ยศ.1501) หลักการและกระบวนการประเมินทางยุทธศาสตร์ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ ประเมิน
275 (ยศ.1305) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ ประเมิน
285 (ยศ.1306) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คุณฉฏาธร สาอุดม ประเมิน
286 (ยศ.3001) ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ ประเมิน
287 (ยศ.1401) การแปรแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ประเมิน
288 (ยศ.1402) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) - ประเมิน
289 (ยศ.1403) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ประเมิน
290 (ยศ.1304) การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านสังคมจิตวิทยา ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ประเมิน
291 (ยศ.1402) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คุณวิริยา เนตรน้อย ประเมิน
292 (ยศ.1601) อนาคตศึกษา ผศ. ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ประเมิน
293 (ยศ.1602) กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) พล.ท ภูมิใจ เลขสุนทรากร ประเมิน
294 (ยศ.1603) กระบวนวิธีในการ ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ประเมิน
295 (ยศ.2101) ภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ ประเมิน
305 บรรยายพิเศษ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ประเมิน
296 (ยศ.2102) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ ประเมิน
297 (ยศ.2103) สันติวิธีและการบริหารจัดการความขัดแย้ง ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ประเมิน
298 (ยศ.2104) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประเมิน
306 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี กับความมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ.2570” เครือข่ายหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ ประเมิน
299 (ยศ.2105) ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ ประเมิน
300 (ยศ.2201) แนวคิดในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติยุคใหม่ พล.อ. เจิดวุธ คราประยูร ประเมิน
301 (ยศ.2202) สิทธิมนุษยชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับความมั่นคงแห่งชาติ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ประเมิน
302 (ยศ.2203) การสื่อสารยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการสารสนเทศ พล.อ. วิชัย ชูเชิด ประเมิน
303 (ยศ.2204) การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง (Security Sector Reform : SSR) พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ประเมิน
304 (ยศ.2205) การปฏิวัติกิจการทหารและแนวโน้มการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย พล.อ. วิชัย ชูเชิด ประเมิน
313 (ยศ.1502) การกำหนดดัชนีชี้วัดทางยุทธศาสตร์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ประเมิน
322 (ยศ.4001) จิตอาสา พ.อ.ชิตพล กลิ่นศรีสุข ประเมิน
324 บรรยายพิเศษ การจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน (Sustainable) สำหรับประเทศไทย และต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา ดร.พยุงศักดิ์ กิตติกุล ประเมิน
260 คู่มือ นักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ คู่มือ นักศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ประเมิน
259 ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตด้านความมั่นคง : เสถียรภาพทางการเมืองและธรรมาภิบาล พ.ศ.2565-2580 ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตด้านความมั่นคง : เสถียรภาพทางการเ ประเมิน
261 คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ ประเมิน
276 ประวัติอาจารย์ พล.อ.ดร. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ พล.อ.ดร. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ประเมิน
277 ประวัติอาจารย์ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ ประเมิน
278 ประวัติ คุณรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ คุณรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ ประเมิน
282 ประวัติอาจารย์ พล.ท. นพดล มังคละทน พล.ท. นพดล มังคละทน ประเมิน
284 ประวัติอาจารย์ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ ประเมิน
307 ประวัติอาจารย์ พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ ประเมิน
308 ประวัติอาจารย์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ประเมิน
309 ประวัติอาจารย์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ประเมิน
310 ประวัติอาจารย์ คุณฉฏาธร สาอุดม ประวัติอาจารย์ คุณฉฏาธร สาอุดม ประเมิน
311 ประวัติอาจารย์ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ น.อ.หญิง ดร.จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ ประเมิน
312 ประวัติอาจารย์ ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ประเมิน
314 ประวัติอาจารย์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ประเมิน
315 ประวัติอาจารย์ พล.อ.ท.ภูมิใจ เลขสุทรากร พล.อ.ท.ภูมิใจ เลขสุทรากร ประเมิน
316 ประวัติอาจารย์ ผศ. ดร.รักพงศ์ วงศาโรจน์ ผศ. ดร.รักพงศ์ วงศาโรจน์ ประเมิน
317 ประวัติอาจารย์ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ประเมิน
318 ประวัติอาจารย์ พล.อ. เจิดวุธ คราประยูร พล.อ. เจิดวุธ คราประยูร ประเมิน
319 ประวัติอาจารย์ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ศาตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ประเมิน
320 ประวัติอาจารย์ พล.อ. วิชัย ชูเชิด พล.อ. วิชัย ชูเชิด ประเมิน
321 ประวัติอาจารย์ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประเมิน
323 ประวัติอาจารย์ พ.อ.ชิตพล กลิ่นศรีสุข พ.อ.ชิตพล กลิ่นศรีสุข ประเมิน
325 รายงานการศึกษาดูงานภาคตะวันออก - ประเมิน