สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ครั้งที่ 2 : มิติด้านความมั่นคงทางทหาร

สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ครั้งที่ 2 : มิติด้านความมั่นคงทางทหาร

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ครั้งที่ 2 : มิติด้านความมั่นคงทางทหาร วันอังคารที่ 19 พ.ค.63  เวลา 1245 - 1630 ด้วยระบบ Web Conference ผ่าน App. Zoom ณห้องประชุม ศศย.สปท.