เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Caes Study) เรื่อง ความมั่นคงใหม่ในยุคหลัง COVID-19

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Caes Study) เรื่อง ความมั่นคงใหม่ในยุคหลัง COVID-19 New Security Concept in the Post

            จากสถานการณ์การแพระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ห้วปลายปี 2562 และรบาดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรัส COVD-19 จะเริ่มดีขึ้นในหลายประเทศ แต่ยังมีหลายประเทศที่แสดงความกัวลต่อการกลับมาแพรระบาดในระสอคที่ 2 อีกครั้ง โดยความหวังในการยับยั้งการพร่ระบาดครั้งนี้มีเพียงการคิดดันและพัฒนาวัคซีนขึ้นมาป้องกันกับเชื้อดังกล่าว ซึ่งนานาประเทศทั่โลกก็มีความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนให้สำเร็จโดยเร็วการแพร่ระบาดของเชื้อไรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองโลกอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งการแพระบาดของเชื้อไวรัส COMD-19 นี้ยังก่อให้เกิดแนวความคิดและพฤติกรมของประชาคมโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งแนวคิดและพฤติกรรมในะยะสั้นและบาพฤติกรมจะคงอยู่อย่างถาวร แบบความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งเริ่มตันตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับสัดม ไปจนถึงระดับประเทศ อันส่งผลให้เกิดความมั่นคงของโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมสำหรับประเทศไทยรวมถึงกองทัพไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบไหม่ (Non Traditional Threats) ซึ่งในที่นี้คือ การแพระบาดของเชื้อไวรัส COVD-19 ที่ได้สร้งผลกระทบต่อความมั่นคงนทุกมิติ ทั้งไนระดับโลก รวมถึประเทศไท ศูนย์ศึกษายุทธศสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้ทำการศึกษถึงแนวคิดของความมั่นคงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-COVD-19 โดได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุม ระดมสมอง และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ตันสรารณสุขและค้นความมั่นคงในทุกมิติในห้วที่มีการแพร่ระบาต รวมทั้งศึกษาจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ อันนำไปสู่การวางแผนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและโรคอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีทั้งยังเป็นการสนับสนุนมุมมองทางการด้านความมั่นดให้กับกอง และหน่วยงานที่เกียวข้องสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป