เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 8/64 ห้วง 1-31 พ.ค.64

"แนวคิดการป้องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จของสิงคโปร์ในยุคดิจิทัล"

        จุดกำเนิดของ Total Defence ของสิงคโปร์เริ่มต้นใน ปี พ.ศ.2527 โดยสิงคโปร์นำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศแบบ Comprehensive Defence Strategies ของประเทศสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์มาพัฒนาเป็นแบบอย่าง เพื่อเสริมสร้างให้สิงคโปร์ มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ปี พ.ศ.2526 ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการทหาร  2) ด้านพลเรือน  3) ด้านเศรษฐกิจ  4) ด้านสังคม  5) ด้านจิตวิทยา 

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รัฐบำลได้ประกาศเพิ่มด้านดิจิทัล (Digital Defence) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Total Defence เป็นด้านที่ 6 โดยการป้องกันประเทศด้านดิจิทัล (Digital Defence) คือ การสร้างประชาชนทุกคนให้เป็นด่านแรกในการป้องกันประเทศด้านดิจิทัล ในการรู้เท่าทันภัยคุกคามทางดิจิทัล และการมีความรับผิดชอบ ทางออนไลน์ (Being secure, alert and responsible online) หรือ การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้อื่น โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวเหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม