SAREC Research 2019: การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก 10 ปีข้างหน้า 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบันในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคกุคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผลการวิจัยนี้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติบริเวณชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก รวมถึงผู้มีสาวนได้ส่วนเสียบริเวณชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ................................