ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง เปิดรับสมัครหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 17