แจ้งเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน

     โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน ได้เปิดให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยขอให้ท่านกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างซึ่งหนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบโดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน
*  แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
 
 
 
 
 
*
*
*

* * *  ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว

ดำเนินการโดย  หน่วยการรับเรื่องร้องเรียน