กิจกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน / กิจกรรม

 • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ชลบุรี 

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

 • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

 • ตะลุยเที่ยวเขตทหาร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ จ.ชลบุรี

  นำเที่ยวศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย (ออกอากาศเมื่อ 22 พ.ย.58)
  อาคารประวัติศาสตร์ บ้านพักรับรองจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  เขาสามมุข  จ.ชลบุรี 

  คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

ดูทั้งหมด

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Strategic Studies Center,
National Defence Studies Institute

สงวนลิขสิทธิ 2015

ที่อยู่ : 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์และโทรสาร: 02 277 4300
Email: admin_info@sscthailand.org
Facebook: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์