สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ครั้งที่ 1 : มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม”

       ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) จัดประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ครั้งที่ 1 : มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม” ผ่านช่องทางประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน มาร่วมการสนทนาฯ ได้แก่
(1) ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2) คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
(3) ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  อาจารย์ประจำและผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาแห่งสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
(4) คุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดำเนินรายการโดย ผอ.กภศ.ศศย.สปท.