สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒”

วันอังคารที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.