Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop (29-30 September 2021)

        ศศย.สปท. เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ "Emerging Technologies and its Impact on Defence and Security."  โดยสถาบัน The Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute of Defence and Strategic Studies (SHHBIDSS) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพ  ที่ประชุมมีการหารือถึงมุมมองและข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงานของประเทศสมาชิกอาเซียน