Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop (17-19 August 2021)

        ศศย.สปท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ "Strengthening Defence Cooperation in ASEAN Health Security."  โดยมี ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานการประชุม   ที่ประชุมมีการหารือถึงมุมมองและข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงานของประเทศสมาชิกอาเซียน