NADI Workshop on "Research and Development as a Momentum in Strengthening Defence Cooperation in the Region" (15-17 November 2021)

ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop) ในหัวข้อ "Research and Development as a Momentum in Strengthening Defence Cooperation in the Region" ที่จัดขึ้นระหว่าง 15-17 พ.ย.64 โดย Center for StrategicStudies, Research and Development of TNI

ประเทศอินโดนีเชีย ผ่านการประชุมทางไกล อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.(๑)

บรรยากาศฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมฯ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกันอย่างกว้างขวาง