15th Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Annual Meeting and 6th NADI Retreat (21-23 March 2022)

        ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Annual Meeting) ในหัวข้อ "The Commemoration of 15th Anniversary of NADI: Achievements, Challenges and Prospects" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565 และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 (6th NADI Retreat) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 จัดโดย General Department of Policy and Foreign Affairs (GDPFA) กห.กัมพูชา ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) โดย ศศย.สปท. ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Way Forward for NADI in Support of ASEAN Defence Cooperation”         บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง