การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 4/63 เรื่อง "พหุสังคมกับความท้าทายของไทยและอาเซียน"

        ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 4/63 เรื่อง "พหุสังคมกับความท้าทายของไทยและอาเซียน" เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ห้องเรียน บฑว. 1 สปท. โดยมี รอง ผบ.สปท. เป็นประธาน