การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 1/64 เรื่อง "ทิศทางของอาเซียนภายใต้การนำของบรูไนท่ามกลางการแข่งขันของชาติมหาอำนาจ"

                    ศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. โดย ศศย.สปท. (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 1/64 เรื่อง "ทิศทางของอาเซียนภายใต้การนำของบรูไนท่ามกลางการแข่งขันของชาติมหาอำนาจ" เมื่อวันที่ 29-31 ต.ค.63 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา โดยมี พล.ต. กิตติ  คงสมบัติ  รอง เสธ.สปท. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ