สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพไทยกับประเทศมหาอำนาจในทศวรรษหน้า”

สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพไทยกับประเทศมหาอำนาจในทศวรรษหน้า” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ส.ค.๖๐ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

โดยมี พล.. เจิดวุธ  คราประยูร รอง ผบ.สปท. เป็นประธานฯ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจาก เอกอัครราชทูตนงนุช  เพ็ชรรัตน์ ออท.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กต. และมีการอภิปรายเป็นคณะโดยผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดตามเอกสารแนบ