สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง “ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ต่อทิศทางความมั่นคงของไทยในอีก ๒ ทศวรรษข้างหน้า”

สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ต่อทิศทางความมั่นคงของไทยในอีก ๒ ทศวรรษข้างหน้าระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มี.ค.๖๐  โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 

โดยมี พล.ต.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากนายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งมีการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ