การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง ศศย.สปท. กับ CICIR สปจ.

        ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในรูปแบบ Video Teleconference กับ China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สปจ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค.64 โดยมี พล.อ.ต. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายไทย และ Dr. Hu Jiping รองประธาน CICIR เป็นประธานฝ่ายจีน