เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง การแก้ไขปัญหาโจรสลัดในพื้นที่ช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ กรณีศึกษา “การประสานงานเพื่อการป้องกันระหว่างผู้ประกอบการเดินเรือไทยกับหน่วยงานด้านความมั่นคง”

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง การแก้ไขปัญหาโจรสลัดในพื้นที่ช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ กรณีศึกษา “การประสานงานเพื่อการป้องกันระหว่างผู้ประกอบการเดินเรือไทยกับหน่วยงานด้านความมั่นคง”