เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Caes Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artifcial Intelligence: AI) กับจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Caes Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artifcial Intelligence: AI) กับจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต