เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Caes Study) เรื่อง การวาดภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขั้นต้น Preliminary Security Strategic Foresight : ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในห้วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Caes Study) เรื่อง การวาดภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขั้นต้น Preliminary Security Strategic Foresight : ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในห้วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕