คู่มือการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)

คู่มือการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)