เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 8/65 ห้วง 1-31 พ.ค.65 เรื่อง "เหล่าทัพที่ ๔ (Fourth service) “The Digital and Intelligence Service (DIS)” ของกองทัพสิงคโปร์"