เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 6/64 ห้วง 1-31 มี.ค.64

"การปรับปรุงขีดความสามารถทางไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ"

        จากสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความมั่นคงของนานาประเทศในหลายมิติ รวมทั้งประเทศไทย มีสิ่งบ่งชี้ว่าความมั่นคงของชาติได้รับผลกระทบจากภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ในหลายมิติ เช่น ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในประเทศ นอกจากนั้นเมื่อมีความก้าวหน้า และพึ่งพาไซเบอร์มากเพียงใด ยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจากไซเบอร์ มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

        เมื่อวันที่ 21-27 ก.พ.64 ที่ผ่านมา เป็นช่วงสัปดาห์ที่วิศวกรของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่แสดงถึงความพยายาม ในการพัฒนากาลังพลด้านวิศวกรรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม ความเข้าใจ ความสนใจในวิศวกรรม และเทคโนโลยี เนื่องจาก กาลังพลด้านไซเบอร์ของกองทัพมีความสาคัญต่อการปกป้อง ความมั่นคงของชาติ ซึ่ง John Marx รักษาการผู้อานวยการใหญ่ ด้านความทันสมัยทางไซเบอร์ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวไว้ในสัปดาห์วิศวกรที่ผ่านมาว่า การปรับปรุง ขีดความสามารถทางไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหมมีเป้าหมายสาคัญ 3 ด้าน

อ่านเพิ่มเติม