เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 4/65 ห้วง 1-31 ม.ค.65 เรื่อง "ท่าทีของอินโดนีเซียต่อ AUKUS"

ท่าทีของอินโดนีเซียต่อ AUKUS

จากแถลงการณ์ข้อตกลง AUKUS ที่เป็นความร่วมมือของทั้ง ๓ ประเทศ คือ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย โดยมีเนื้อหา ในสนธิสัญญา สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ออสเตรเลียได้ครอบครองเทคโนโลยีเรือด้าน้้าพลังงานนิวเคลียร์ ท้าให้หลายฝ่ายมองว่าอาจมีเป้าหมายหลัก เป็นการท้าทายโดยตรงต่อจีนที่มีอิทธิพลเหนือน่านน้้าในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีนี้จึงน้ามาซึ่งข้อถกเถียงกันในหลายประเทศ รวมถึงอาเซียนเองที่มองว่าอินโด-แปซิฟิก เป็นพื้นที่ของการขยายอิทธิพลของประเทศ มหาอ้านาจ และเนื่องด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จึงท้าให้อินโดนีเซียตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง AUKUS กับจีน โดยจากแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียสามารถแสดงออกถึงท่าทีของอินโดนีเซียท่ามกลางผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของชาติมหาอ้านาจได้ และยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันสะสมอาวุธ ที่อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพความมั่นคงและสันติภาพ ของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว แสดงให้เห็นมุมมองเชิงปฏิบัตินิยมต่อข้อตกลงดังกล่าว