เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 4/64 ห้วง 1-31 ม.ค.64

"ทิศทางการเป็นประธาน “อาเซียน” ของบรูไน"

         - บรูไนได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน 2021 จากเวียดนาม ท่ามกลางภาวะความท้าทายจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทั้งปัญหาจากเศรษฐกิจ สังคม และภัยจากโรคระบาด ประเทศไทยและกองทัพในฐานะเป็นสมาชิกอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางการดำเนินนโยบายของบรูไนในฐานะประธานอาเซียน

        - สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ทรงเผยแนวคิดหลักในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนปี 2021 ได้แก่ “We Care, We Prepare, We Prosper” เน้นความสำคัญ 3 ประการดังนี้
           1) ความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองอาเซียนร่วมกัน    
           2) การเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  และ    
           3) การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในฐานะภูมิภาคที่เป็นเอกภาพ

        - ประเทศบรูไนมีศักยภาพในการเป็นประธานอาเซียน เนื่องจากมีศักยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจและประสบการณ์ในการเป็นประธานอาเซียนครั้งก่อนหน้า จึงมีความพร้อมในการทำหน้าที่ประธานอาเซียน โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่อง
           1) “We Care” ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ เรื่องวัคซีน จากผลกระทบของโควิค-19
           2) “We Prepare” เป็นการเตรียมความพร้อมทำให้ภูมิภาคอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์โดยยึดมั่นต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์พหุภาคี และ
           3) “We Prosper” เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจซึ่งกันและกันมากกว่าการแข่งขัน

        - กองทัพควรเตรียมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบรูไนในการเป็นประธานอาเซียน ได้แก่
            1) การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของอาเซียน    
            2) กองทัพควรสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหา การรับมือกับวิกฤตโควิค-19 ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) และ
           3) ผลักดันให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของอาเซียนร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น โดรน หุ่นยนต์ และ
AI รวมทั้งความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย


อ่านเพิ่มเติม