เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 2/65 ห้วง 1-30 พ.ย.64 เรื่อง "บทบาทประธานอาเซียนของกัมพูชา กับความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาค"

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ กัมพูชากลับมาเป็นประธานอาเซียนเป็นครั้งที่ ๓ ภายใต้แนวคิดหลัก “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together เพื่อความปรองดอง สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองทั่วทั้งภูมิภาค” การกลับมาเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชาในครั้งนี้ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอานาจ ประเด็นทะเลจีนใต้ การฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมา จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งถึงบทบาทและท่าทีของกัมพูชาที่จะนาพาอาเซียนท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในอีก ๑ ปี ข้างหน้า ...