เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 10/64 ห้วง 1-31 ก.ค.64

“การมุ่งสู่ความทันสมัยภายในปี ๒๐๓๐” ของกองทัพประชาชนเวียดนาม

        เอกสารปกขาวด้านกลาโหมของเวียดนาม (Vietnam National Defence White Paper 2019) ได้ระบุถึงเป้าหมายในการ “มุ่งสู่ความทันสมัย” ของกองทัพประชาชนเวียดนามเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ การมุ่งสู่ความทันสมัยดังกล่าวยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สู่ปี พ.ศ.2573 ที่ประกาศเมื่อ 31 ธ.ค.63 เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศสู่อนาคตในปี 2573 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ที่ประกาศเมื่อ 17 มี.ค.64 โดยระบุให้ กระทรวงกลาโหมเวียดนาม สร้างศูนย์ระดับชาติสำหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และพัฒนาการใช้งาน AI ในการทหารและความมั่นคง

        กองทัพประชาชนเวียดนามจะสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความทันสมัยได้ เนื่องจากมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ ดังนี้    

        (1) กองทัพได้เร่งวางรากฐานด้านดิจิตอลและ AI เช่น การลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตอลกับต่างประเทศ

        (2) ความพยายามในการพึ่งตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAVs) เพื่อใช้ในการลาดตระเวนให้กับกองทัพเป็นครั้งแรก

        (3) การแสวงประโยชน์จากการดำเนินนโยบายต่างประเทศรอบทิศทาง (Omni-Directional) เช่น การได้รับการถ่ายโอนเรือ Hamilton-class cutters ของหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ และการประกาศว่าไม่มีวันที่จะต่อต้านจีนดังเช่นประเทศอื่น เป็นต้น



อ่านเพิ่มเติม