เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง คู่มือการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

 เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง คู่มือการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกระบวนการที่มีการจัดและใช้เครื่องมือกำลังอำนาจแห่งชาติทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในห้วงระยะเวลา และสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศจึงมีความสำคัญรวมทั้งการใช้กำลังอำนาจแห่งชาติและแบบแผนของชาติที่มีอยู่ จะทำให้ประเทศมีขีดความสามารถที่จะรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องน้อยที่สุด ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติ จึงไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดขึ้นมาได้เองตามความต้องการ หรือความคิดเห็นโดยปราศจากหลักการที่เป็นขึ้นตอน สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ด้วยเหตุและผล