เอกสารทบทวนยุทธศาสตร์ประเทศไทยปี 2555 (Thailand's Strategic Review 2012)

เอกสารทบทวนยุทธศาสตร์ประเทศไทยปี 2555 (Thailand Strategic Review 2012)