สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง Thailand Strategic Security Review 2021-2024

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง Thailand Strategic Security Review 2021-2024