การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic Outlook 2016-2017)

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (Thailand Strategic Outlook 2016-2017)