ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์ของประเทศไทย พ.ศ.2559 - 2578 Thailand Human Security Strategy 2016 - 2035

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์ของประเทศไทย พ.ศ.2559 - 2578 Thailand Human Security Strategy 2016 - 2035