เอกสารสรุปผลการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 1-4/2563

สรุปผลการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 1-4/2563

       เอกสารทางวิชาการฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะเลขานุการของศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ได้ดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญ จากผลการประชุมฯ ใน 4 เรื่อง ได้แก่

      ครั้งที่ 1/63 เรื่อง "สถานการณ์ความมั่นคงและความท้าทายของอาเซียนในปี 2020

      ครั้งที่ 2/63 เรื่อง "ทิศทางความมั่นคงทางทะเล : ความท้าทายของอาเซียน"

      ครั้งที่ 3/63 เรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์และสงครามอนาคต: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน"

      ครั้งที่ 4/63 เรื่อง "พหุสังคมกับความท้าทายของไทยและอาเซียน"