SAREC Year Book 2016

          ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดตั้ง“ศูนย์วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTER : SAREC)” ขึ้นเพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ใน 5 ด้าน คือ ด้านการป้องกันประเทศด้านความมั่นคงทางทะเล ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงอื่นๆ ด้านประวัติศาสตร์/ชาติพันธุ์/สังคม/วัฒนธรรม และด้านพลังงาน/ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญประจำด้านนั้นๆ จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยทำหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล และกำหนดนโยบายเพื่อเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการในกรอบอาเซียน

           SAREC YEAR BOOK เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณะผู้เชี่ยวชาญคณะที่ปรึกษา และนักวิชาการจากเครือข่ายศูนย์อาเซียนประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ได้เสนองานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTER: SAREC ในไทยและอาเซียน ในการร่วมวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันเวลา อีกทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน Think Tank ต่างประเทศจะทำให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นคลังสมองด้านความมั่นคงของประเทศและภูมิภาค