SAREC Research 2018: การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เรื่อง “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับความมั่นคงของประเทศ”